להזכירכם, עד סוף חודש ספטמבר ניתן למשוך דיבידנד מוטב מרווחים שנצברו עד סוף 2016 ולשלם מס בשיעור 25% בלבד (ולא 30% + 3% מס יסף). מומלץ לבצע את המשיכה בהקדם ולא להמתין, במיוחד לבעלי יתרת חובה, שכן היתרה צוברת כל העת ריבית רעיונית + מע"מ. ההטבה מותנית בכך שהכנסות שוטפות בשנים הבאות תמשכנה לעמוד על גובה ההכנסות הממוצע בשנתיים האחרונות.

מצ"ב קישור לטופס הצהרת בעל מניות על זכאותו לדיבידנד מוטב

מצ"ב מצגת – עדכוני חוק במיסוי רווחי חברה