תכנית התימרוץ שהפעיל משרד החינוך נועדה לאפשר שידרוג לשכר עובדי ההוראה בפריפריה, במטרה למשוך ולחזק כוחות הוראה ממרכז הארץ. התכנית לבשה ופשטה צורה בשנים האחרונות בעקבות פסיקת בג"ץ בשנת 2007, אשר קבע כי יש לבטל את ההסדרים הקודמים. (עובדי הוראה שלפני מועד הפסיקה קיבלו תמריצים המשיכו לקבל את התמריץ שאושר עבורם. התמריצים הקודמים העניקו קידום וותק, השתתפות בשכר דירה, שיפוי הפרשות לקרן השתלמות, החזר שכ"ל).
כיום מופעלות 2 תכניות תמריץ – תכנית התמריצים לעובדי הוראה מוגבלת ב-3 שנים, תכנית מענקים – מעבר ל-3 שנים, לעובדי הוראה המתחייבים ל3 או ל-4 שנים נוספות בהן יועסקו באזורי עדיפות לאומית.

תנאים ודגשים לזכאות:

1. ישובים שנכללו במפת עדיפות לאומית מחולקים ל 4 קבוצות המשפיעות על גובה התמריץ, מצ"ב קישור >>>.
2. סוג המוסד: ביסודי – רשמיים בלבד, בעל יסודי – מוסדות מגישים לבגרות, עבור מורים מדווחים בפרופיל המוסד.
3. מקצועות – מקצועות שבהן חוסר מוכח בכוח הוראה – מתמטיקה אנגלית,מדעים ומקצועות טכנולוגיים לפי קביעת משרד החינוך.
4. כח עבודה חדש – להבטחה כי כח העבודה לא היה ממילא, נדרש כי העובד לא יתגורר בישוב הזכאי. (לחילופין מתגורר בישוב אך לא לימד קודם לכן).
5. המלצה אישית – הזכאות לפי המלצה אישית של מנהל ביה"ס לעובדי הוראה מצטיינים,
6. משך הזכאות – במסלול התמריצים – הזכאות היא לשנה אחת, ומוגבלת בלא יותר מ-3 שנים. במסלול המענקים – זכאות ל 3 או 4 שנים לפי התחייבות המורה.

תהליך האישוראפריל מוסדות חינוך-03

 

 

מסלול ראשון: תמריצים. מוגבלים ל-3 שנים

מודל הפעלת התמריצים:
המודל קובע שיעור תוספת שכר המשתנה לפי שני קריטריונים – האחד – המדד הפריפריאלי של הישוב אשר לפיו הישוב מסווג ל'קבוצה'. השני- תפקיד המורה והאם משוייך לרפורמת אופק חדש או רפורמת עוז לתמורה.

אפריל מוסדות חינוך-05

שני – מענקים מיוחדים

במסלול זה, מוקצים מענקים אשר מיועדים לשפות עובדי הוראה מעבר ל-3 שנים. במסגרת התכנית שמופעלת, ניתן לתמרץ עובדי הוראה שבעבר אושרו במסלול הראשון, ומתחייבים לעבודה למשך 3 או 4 שנים באזור עדיפות לאומית.
המענק השנתי ישולם ב-2 פעימות בכל שנה – פעימה ראשונה בשכר ינואר, ופעימה שניה בשכר יולי.

סך מענקים מיוחדים בש"ח לכל שנות ההתחייבות:

אפריל מוסדות חינוך-06