שאלות משמעותיות ובעלות השכלה זורמות אלינו. בחרנו בעבורכם שאלות מרכזיות ושיתפנו לטובת כלל הלקוחות בתשובות. החשוב ביותר – לוודא כי התקן מתורגם בשכר בפועל. האם התקן מעוגל ואנו מפספסים כסף רב בגלל שעות בודדות. ובמוסד על יסודי. בשנת תשע"ט צפויה טלטלה קלה ועליכם לבחון את ההשלכה הפרטנית ואולי גם לגלות חסר תקציבי לצד קבוצת מורים ממורמרת – ובצדק.

פרופיל: ממוצע ותק ודרגה של צוות המוסד.

פרטי המורים המדווחים מעובדים ונתוניהם משוקללים לחישוב פרופיל המוסד, אשר על פיו נקבע ערך השעה המתוקצבת. בנוסף, דיווח המורים משפיע ישירות על זכויות פרסונאליות של עובדי ההוראה- קרן השתלמות מעל שליש משרה (בכלל המוסדות), צבירת ותק, שיפוי ימי מחלה ופיצויים מוגדלים (במוסדות על יסודי והכשרת עובדי הוראה).

⇐ השאלה: האם הגדלה של פרופיל הצוות תגרום תמיד לתעדוף תקציבית?
⇐ התשובה: לא תמיד.

הכנסות משרד החינוך מושפעות לרוב ישירות ויהיו גבוהות יותר ככל שהפרופיל גבוה יותר. אך חשוב לזכור כי מהות חישוב הפרופיל היא להביא להתאמה בין רמת ההוצאה לרמת ההכנסה. בקירוב, ככל שהכנסות משרד החינוך יגדלו בעקבות הפרופיל הגבוה, כך גם תגדל עלות ההוצאה לשכר מורים.
התשובה האם השינוי שנצפה בפרופיל יביא לשינוי מיטיב בתקציב או להיפך, תלויה בנתונים הספציפיים במוסד. כך לדוגמה מוסד המבצע שעות הוראה מעבר לתקן המתוקצב – הגדלה בפרופיל תביא אומנם לתוספת תקצוב, אך במקביל גם להוצאה גבוהה יותר בעלות השכר אשר אינה מקבילה לתוספת התקציב. וכן להפך. כמוכן תקני שעות שמשרד החינוך אינו מעדכן את תקצוב המוסד בהתאם לפרופיל בפועל: פרא רפואי, הכשרת עובדי הוראה, גננות.

♦♦♦

⇐ השאלה: המשקל הממוצע המחושב לכל מורה מורכב הן מהוותק והן מהדרגה. מה עדיף?
⇐ התשובה: אין תשובה מוחלטת האם דרגה גבוהה עדיפה או וותק גבוה עדיף. הפער בין דרגה לדרגה שווה בקירוב לפער של כ 3-4 שנות וותק בוותקים נמוכים, ו 6-7 שנות וותק בוותקים גבוהים. כך לדוגמה משקל מורה בדרגת ב.א. בוותק 1, יהיה שווה בקירוב למשקל מורה מוסמך בוותק 4, ומורה בדרגת מ.א. בוותק 1, יהיה שווה למשקל מורה בדרגת ב.א. בוותק 3-4.
עדכון מהותי החל משנת תשע"ט – במוסדות על יסודי: השפעתם של מורים צעירים על הותק ועל הפחתת פרופיל המוסד פחתה משמעותית. מדוע? מורים בוותק 1-6 שיעור השינוי משנה לשנה ב-7 השנים הראשונות יהיה 2% לעומת 5% בעבר. סך כל התוספת עומדת בשנת ותק 36 על סך 79% (ובעבר על 114% ). במוסדות אחרים – כבעבר.

♦♦♦

השאלה: מהי השפעות שעות גיל ושעות אם על הפרופיל ועל התקציב.
⇐ התשובה: חשוב להבין בין שני השלכות שונות של תוספת למורה:

האחת – הגדלת היקף משרה. קיימת השפעה על הפרופיל והוא מובא בחשבון. כלומר: 26 שעות עבודה של מורה ותיק בבית ספר יסודי שוות ערך למשרה מלאה, כנ"ל שיעור הסופי של משרת אם. לרוב שעות בודדות לא משפיעות על גובה הפרופיל, אך כמובן יתכן במקרה והפרופיל גבולי. במקרים בהם הפרופיל היה גבולי ושינוי קל העבירו למספר השלם הקרוב – שעות גיל מעלות את הפרופיל, שעות אם המוענקות לרוב לצוות צעיר, עלולות להקטין את הפרופיל.
השניה – המשמעותית יותר – האם מתקבל תקציב נוסף עבור אותן שעות?
שעות גיל: רק במוסד על יסודי מתקבל תקציב לשעות הגיל בהתאם למצבת הקיימת בפועל (לאחר מאבק והצלחה בבג"ץ ע"י הרשתות אורט ועמל). לפיכך נהיה אדישים מבחינה תקציבית למורה עם שעות גיל. ביתר המוסדות – גנים יסודי והכשרת עובדי הוראה – שעות גיל אינן מתוקצבות.
מסקנה: מלבד במוסד על יסודי, שעות גיל במצבת המוסד מביא לתוספת עלות שאינה מתוקצבת.

שעות אם: שעות אם עומדות על 7-10% למורה זכאי. הן אינן מתוקצבות בהתאם לזכאות בפועל אלא בהתאם לשיעור זהה לכלל המוסדות (בד"כ 3%) כפי שנקבע ע"י משרד החינוך בין אם הצוות המועסק הינן אמהות ובין שאינן.
מסקנה: שעות אם במצבת מביאות לתוספת עלות המושתת על המוסד.

♦♦♦

  השאלה: האם פרופיל המשקף עלות בפועל מחושב במדוייק כפרופיל מתוקצב?
התשובה: מחושב מעוגל למספר השלם הקרוב.

מאחר ופרופיל מחושב תמיד באופן מעוגל, נוצר מצב בו שינוי בהרכב השעות משפיע על ממוצע עלות המורה, אך אינו בהכרח משפיע על שינוי בפרופיל. פעמים מאפשר 'קפיצת' מדרגה בערך גבוה מערך תוספת העלות, ולהפך. תמיד מומלץ לוודא האם הפרופיל הניתן לכם גבולי או מעוגל משמעותי ומה השלכתו הכספית.

דוגמא המלמדת על שינוי קל במצבת המורים המביא לשינוי של עשרות אלפי ₪ בתקציב השנתי.

בדוגמא שלפנינו מוסד על יסודי עם 400 תלמידות ו 636 שעות. שינוי של מורה בודד 5 שעות (בסך הכל!) בותק 7 שנים הוחלף במורה בותק 15 שנים (בסך הכל פער של 8 שנים!) – שימו לב להשלכה המהותית. ומדוע? כי המוסד עמד בפרופיל גבולי. בדקו את עצמכם

%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%90%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%91%d7%a8-18-02