מוסדות מוכרים שאינם רשמיים, מתבקשים בדיווח מצבת המורים. פרטי המורים המדווחים מעובדים ונתוניהם משוקללים לחישוב פרופיל המוסד, אשר על פיו נקבע ערך השעה המתוקצבת. בנוסף, דיווח המורים משפיע ישירות על זכויות פרסונאליות של עובדי ההוראה- קרן השתלמות מעל שליש משרה, שיפוי ימי מחלה ופיצויים מוגדלים.

דגשים הנוגעים להשפעת הפרופיל על תקציב המוסד

> חשוב לזכור, כי לא תמיד הגדלה של הפרופיל תגרום לעדיפות תקציבית!

אמנם הכנסות משרד החינוך מושפעות ישירות ויהיו גבוהות יותר ככל שהפרופיל גבוה יותר. אך חשוב לזכור כי מהות חישוב הפרופיל היא להביא להתאמה בין רמת ההוצאה לרמת ההכנסה. בקירוב, ככל שהכנסות משרד החינוך יגדלו בעקבות הפרופיל הגבוה, כך גם תגדל עלות ההוצאה לשכר מורים.
התשובה האם השינוי שנצפה בפרופיל יביא לשינוי מיטיב בתקציב או להיפך, תלויה בנתונים הספציפיים במוסד. כך לדוגמה מוסד המבצע שעות הוראה מעבר לתקן המתוקצב – הגדלה בפרופיל תביא להוצאה גבוהה יותר מההכנסה ולהיפך.
כמוכן קיימים מקרי קצה בהם הפרופיל קרוב למדרגה הבאה, ושינוי קל בהרכב השעות יביא ל'קפיצת' המדרגה.

> המשקל הממוצע המחושב לכל מורה מורכב הן מהוותק והן מהדרגה

לפיכך, אין תשובה מוחלטת האם דרגה גבוהה עדיפה או וותק גבוה עדיף. הפער בין דרגה לדרגה שווה בקירוב לפער של כ 3-4 שנות וותק בוותקים נמוכים, ו 6-7 שנות וותק בוותקים גבוהים. כך לדוגמה משקל מורה בדרגת ב.א. בוותק 1, יהיה שווה בקירוב למשקל מורה מוסמך בוותק 4, ומורה בדרגת מ.א. בוותק 1, יהיה שווה למשקל מורה בדרגת ב.א. בוותק 3-4.

> השפעות שעות גיל על הפרופיל ועל התקציב

שעות הגיל משפיעות על משרת המורה, ובחישוב הפרופיל מובא בחשבון שיעור המשרה המחושב למורה. אין השפעה מיוחדת של שעות הגיל על חישוב הפרופיל. אך בעניין ההשפעה על התקציב – השפעת הרכיב תהיה שונה בין סוגי המוסדות.
במוסד על יסודי – מתקבל תקציב ממוצע לשעות הגיל בהתאם למצבת הקיימת בפועל. לפיכך נהיה אדישים מבחינה תקציבית למורה עם שעות גיל. במוסד יסודי – שעות גיל אינן מתוקצבות, ועל כן שילוב מורה הזכאי לשעות גיל במצבת המוסד יגרור הוצאה שאינה מתוקצבת.

לנוחיותכם, מצ"ב קישור למחשבון פרופיל >

%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9c