בכל מצב הרשות אחראית לקיום תנאי הקול הקורא ונדרשת לכלול את הכנסות ההורים בספריה:
> בחלוקה בין ניצנים לבין ניצנים בחופשה
> בחלוקה לשנות לימוד.

גביה בתוכנית ניצנים
גביית בסיס 50 ש"ח עד 300 ש"ח בהתאם לאשכול הרשות תוספות באישור המשרד עד 285 ש"ח. תוספת קבוצה קטנה בשנת תשע"ט – 50 ש"ח השלמת שיעור תקצוב מוסדות מוכש"ר ופטור

להלן ציטוט מהקול הקורא:
עפ"י קול קורא ניצנים, סעיף ה.3 :

" על הרשות לנהל את חשבונות התכנית בקבוצת כרטיסי חשבון נפרדת בהם יירשמו כל הכנסות והוצאות הרשות בתכנית, בחלוקה לפי שנות לימודים ובהתאם לכללי הדיווח המצורפים כנספח 8 זאת גם במקרים בהם הגביה בפועל נעשית ע"י גורם אחר. למען הסר ספק מובהר, כי על הרשות לנהל משק כספים סגור בכל בנוגע להוצאות והכנסות בהפעלת תכנית ניצנים" .

עפ"י נספח 8 המצורף לקול קורא בפרק "רישום בספרי הרשות":

" על הרשות לנהל את חשבונות התכנית בקבוצת כרטיסי חשבון נפרדת בהם תרשמנה כל ההכנסות וכל ההוצאות בביצוע התכנית, בחלוקה לפי שנות לימודים, ועל פי המתחייב מהקבוע בפקודת העיריות, בפקודת המועצות המקומיות, בצווי המועצות המקומיות ובהנחיות לרישום ולדיווח של משרד הפנים"

יש לנהל כרטיס נפרד בהנהלת חשבונות עבור הכנסות המתקבלות מהמשרד, שמקורן בפעילות במסגרת התכנית בלבד. כמו כן יש לנהל כרטיסי חשבון נפרדים בהם תרשמנה ההכנסות מהורי התלמידים ו/או מכל צדדים שלישיים. במקרים בהם הגביה בפועל נעשית ע"י גורם אחר על הרשות מוטלת החובה לדרוש הצהרה על הגביה מההורים ולוודא כי הנתונים על תשלומי הורים נערכו כנדרש. על הרשות חלה האחריות שישמרו בידיה הנתונים על מספר התלמידים במוסדות ועל הסכומים שנגבו.

אסמכתאות מבוססות לרישום בספרים:

מאחר ולא קיימת הנחייה לגבי פורמט או אסמכתא נדרשת. הגזבר יפעל ע"פ שיקול דעתו המקצועי. מומלץ להיוועץ עם רו"ח המבקר ברשות או עם היועץ המשפטי לרשות. אפשרי לבקש תדפיס כרטסת / מאזן בוחן ורשימה מפורטת לפי סמלים בצרוף אישור רו"ח. מצורף פורמט תצהיר לדוגמא.

בעניין דומה, אך שונה: רשתות חינוך המפעילות מוסדות על יסודי בתחום הרשות המקומית

פורסמה חוות דעת של משרד הפנים מיום 25/09/17 לפיה אין להכליל הכנסות חינוך שנגבו ע"י אחרים.

ההכנסות המתקבלות בבית הספר אינן הכנסות של הרשות המקומית וההוצאות המשולמות על ידי בית הספר אינן הוצאות של הרשות המקומית. הן לא נגבות על ידי הרשות המקומית והן לא משולמות מקופת הרשות המקומית. לפיכך אין לרשום בספרי הרשות המקומית את ההכנסות ואת ההוצאות של בית הספר. הסכום אותו יש לרשום כהוצאה בספרי הרשות המקומית הוא רק זה המועבר על ידה לבית הספר עבור השתתפותה בתקציבו.

להלן נוסח לאסמכתא מוצעת הצהרת גוף גובה, קישור להורדה >>>