תכנית ניצנים – תשע"ח

פורמט דוח ביצוע עלה לאתר ניצנים, להלן קישור לקול קורא>>>.
הגשת דוח ביצוע שנתי חתום ע"י גזבר הרשות לשנת תשע"ח יש להעלות לאתר עד 31.8.2018.
מאחר ורשויות רבות מפעילות באמצעות זכיינים / זרוע ביצועית / ועדים מקומיים – קיימת דחיפות לרכז את המידע הפרטני במידי. דוחות הביצוע של כלל המפעילים יאוחדו, הרשות תוסיף את הפעולות שבוצעו על ידה ויתרת התקורה, ולאחר מכן תסגור לדוח מרכז אחד.

דוח הביצוע כולל שני פרקים:
פרק א – נתונים כספיים. עלות השכר, עלות החוגים, עלות העשרה וכן הלאה.
פרק ב – נתונים כמותיים מספר ילדים, מספר מסגרות, מספר עובדים, מספר חוגים וכן הלאה.

מה שונה מדוח ביצוע קודם שהוגש לתקופה 9-12.2017?

> את ההוצאות האחרות יש לפרט. למשל: שמירה.
> תשלומי חוגים בשכר ולא בחשבונית, יש לכלול בסעיף חוגים ולא בסעיף שכר.
> המידע עבור מספר מסגרות ומספר ילדים יהיה נפרד בין גנים לבין בתי ספר.
> יש להכליל מידע מפורט לגבי מספר מסגרות שולחות (ילדים בניצנים בהתאמה לסמל הלימודים בבוקר) וכן מידע מפורט לגבי מספר מסגרות פעילות בפועל (משתנה במקרה ומסגרות שולחות מוזגו ואוחדו)

אלו שני בדיקות מרכזיות יש לבדוק לפני שידור דוח ביצוע?

1. התאמה מלאה בין הדוחות החודשיים שנשלחו מדי חודש למשרד החינוך וכללו מידע על מספר מסגרות וילדים – להתאים את מספר הילדים לילדים המוכרים בדוח המשוב החודשי
2. בדיקת מיצוי תקציבי ובהתאמה לכללים: התקציב הועבר בהתאם למספר הילדים * תעריף לתלמיד בהתאמה לסוג מודל הפעלה, אשכול סוציו אקונומי, וסוג מוסד. כעת – עם הגשת דוח ביצוע סופי – ייבדק שיעור הניצול. ביצוע בחסר יביא לקיזוז תקציבי. אפשרי לנייד רק בין סעיפים שנועדו לטובת הילדים: חוגים, העשרה, שכר. אין אפשרות לנייד לסעיפים אחרים כמו תפעול, ניקיון, תקורה.

תוכנית ניצנים – תשע"ט – מה צפוי להשתנות?

פורסם קול קורא ניצנים וכן הבהרות לקול קורא – להלן קישור>>>. קול קורא תשע"ט מפורט יותר ובהיר יותר מקול קורא תשע"ח. הוא מתייחס בו בעת לניצנים צהרונים ולניצנים בחופשות. על אף שמדובר בשתי תקנות ויש חובה לנהלם כמשקים סגורים נפרדים. קיימות הנחיות חדשות רבות לעניין העסקת סייעת נוספת בקבוצות גדולות וכן הדגשים רבים נוספים המסוכמים להלן בטבלת השוואה.

תשע"ח

תשע"ט

מועצה אזורית

הזנה אין התייחסות אחריות המועצה האזורית לאשר ולהתקשר עם הספק ולא ע"י הועד
מיקום פעילות אין התייחסות בקיומו של קושי בפיצול הסעות מתאפשר לקיים צהרונים בישובים

שכר

רכז בית ספרי פרוט מספר השעות (13 שעות ל 4 מסגרות, 3.25 למסגרת) הדגשה כי הרכז יבחר מתוך צוות בית הספר (למעט אם אושר אחרת). יקבל תמורה מיוחדת בגין פעולת הריכוז. מחויב להיות בעל תעודת הוראה או תואר וותק של 3 שנים. אין פרוט לגבי היקף שעות אך נכלל בהרכב התקציב ומוזכר בהבהרות 3.25 למסגרת. תוספת בהבהרות – כאשר יש מסגרת אחת, ניתן להפנות את תקציב הרכז עבור איש צוות נוסף ואזי המדריך ישמש גם כרכז.
רכז רשותי יהיה מועסק ישירות ע"י הרשות יהיה מועסק ע"י הרשות או זרוע ביצועית
מדריך בבית ספר תעריף קבוע 60 ₪ ניתן להעסיק מדריך ללא תעודת הוראה – תעריף מינימום לשעה רק 45 ₪
סייעת שניה הפניה מפורשת לקול קורא להפעלת סייעת שניה (גן טרום חובה מ 30 ילד) מחייובת המשך העסקתה ע"י בעלות הבוקרגם בשעות פעילות הצהרון. תוספת בהבהרות – במידה והסייעת המועסקת אינה מעוניינת לעבוד בשעות הצהרים, אפשרי לפצל את משרת הסייעת – בשעות הצהרון תועסק עובדת חלופית.
עלויות מעסיק עד 140% הגבלה כי עלות מעסיק תהיה 140% אין התייחסות לעלות מעביד. במודל התקציב כלול 140% אך מותר ניוד

ילדים

רשימת משתתפים שמית אין התייחסות מובהר כי משרד החינוך עשוי לדרוש דיווח פרטני כולל פרטי הורים וניידים
גודל קבוצה מקסימלי בגן 30 ילד אפשרי להגדיל עד 35. אך חובה להעסיק סייעת נוספת. המקור התקציבי להעסקת הסייעת זה תוספת תלמידים (מעל ממוצע התקצוב 22).
גודל קבוצה מקסימלי בבית ספר 34 ילד אפשרי להגדיל עד 38. אך חובה להעסיק סייעת נוספת והמקור התקציבי להעסקת הסייעת זה תוספת תלמידים (מעל ממוצע התקצוב 25).
פיצול כיתת בוקר אין מגבלה אין אפשרות לפצל ולפתוח קבוצה נוספת
קליטת תלמיד במהלך החודש חודש מלא נקלט אחרי ה 15 יתקבל חצי תקציב
מספר משתנה במהלך החודש אין התייחסות קליטת מספר הילדים בממוצע
פערי ילדים בבקרה אין התייחסות מתאפשר פער של עד 20% ללא קיזוז

תעריף

 

תעריף הזנה עדכון קל תעריפי מנות מנהלת ההזנה
העשרה- חוגים אין התייחסות הדגשה כי קיימת חובה לבצע חוג שבועי אחד לפחות וקנוי – חיצוני
העשרה- חוגים אין התייחסות מינימום הדגשה כי מחיר מינימום יהיה לכל הפחות 100 ₪ לכל חוג. חובה לבצע חוג אחד קנוי לפחות. (וזאת על אף שמודל תקציב 2 חוגים * 150 ₪)
תוספת גביה מהורים אין שינוי בתקרה הכללית 285 ₪ עדכון סכומים ברשימת התוספות לגביה וצרוף תחשיב מסודר כולל תקורה. בד"כ ירידה (תעריפי סייעת נוספת ותוספת שעה בגנים)
תוספת גביה קבוצות קטנות לא אושרה לגביה מעבר לתקרה מאושר לגבות תוספת 50 ₪. משכך תקרת הגביה עומדת על 335 ש"ח
תקורה הוצאות המוסד אין התייחסות תוספת בהבהרות לקול קורא – על הרשות לוודא כי כיסוי ההוצאות של חשמל, מים ניקיון ותחזוקת מקום הפעילות יינתן מתוך תקציב התקורה של התוכנית. לא מצוין היחס כמה תקורה מנהלית וכמה תקורה תפעולית.

הנח"ש

תרומות כספי תרומות – תצהיר על המקור אין התייחסות
דיווח ספק הזנה כבר בדוח ביצוע הראשון חלה חובה לדווח את ספק ההזנה. תוספת הוראות.
משק סגור חלה חובה גם בתשע"ח לבצע הפרדה מניצנים חופשה. הפרדה לכל שנת לימודים. תוספת הוראות.