תקצוב תלמיד מסלול 07 במוסד על יסודי הינו פי 3 מתלמיד עיוני רגיל. לפיכך חשוב שלא להפסיד תקצוב זה בגין סיבות טכניות.

מי זכאי: תלמיד עם לקות למידה שהחלטת ועדת ההשמה הינה "שיבוץ בכיתת חינוך מיוחד בבי"ס רגיל" אשר לא נמצאה עבורו כיתה לחנ"מ וע"כ משובץ בכיתה רגילה.

תהליך אישור התלמיד:

⇐ על ביה"ס להעביר אל המפקח על החינוך המיוחד בקשה לאישור זכאות למסלול 07 לתלמיד חדש. (עד ה 31.10.18)
⇐ ביה"ס ידווח על התלמיד במצבת התלמידים (מנב"ס) במסלול אישי 07
⇐ המפקח יעביר את טופס הבקשה (נספח 2) חתום על ידו לאישור סופי של האגף לחינוך מיוחד. מומלץ לוודא מול המפקח כי התלמידים אושרו על ידו וכי העביר את הטופס לאגף. (עד ה 30.11.18)
⇐ עד לאישור זכאות התלמיד יופיע התלמיד כשגוי בפורטל שער (פרצוף אדום)

תלמיד שעבר מוסד לימודים – ביה"ס הקולט נדרש למלא טופס בקשה ולהעביר לחתימת המפקח.
ביה"ס בו יותר מ 40% מתלמידיו קיבלו זכאות בוועדת השמה יועבר לפיקוח על החינוך המיוחד.