בימים אלו פרסמה עירית ירושלים את חוברת התמיכות של העיריה לשנת 2018. את הבקשות יש להגיש באופן מקוון עד לתאריך ה 15.3.18. התמיכות מיועדות לתאגידים הפועלים בירושלים בתחומים השונים כגון: תרבות, אומנות, ספורט, מבני דת חינוך ועוד (חינוך: גני ילדים, מרכזים טיפולים, מוסדות עם כיתות חינוך מיוחד, מוסדות פטור, מוסדות מוכר שאינו רשמי).

נושא התמיכה הינו מגוון ומותאם לסוג המוסד. דוגמה לתמיכות אפשריות: העלאת רמת הבטיחות ושיפור החזות, הזנה לתלמידי חינוך מיוחד, שיפוצים והצטיידויות שונות. השתתפות העיריה הינה עד 90% מהוצאות פרוייקט נשוא התמיכה.

הדגשות:

> יש להקפיד על הגשה מלאה, לא תינתן אפשרות להשלמת מסמכים.
> הבקשה הינה ברמת בעלות עבור סמלי המוסד שתחתיה.
חריגים:
– בקשת שיפוצים שיכולה להיעשות ישירות ע"י המוסד
– מוסדות פטור – בקשה ברמת מוסד ולא בעלות
> הקפדה על התאמה בין המידע הכללי, סך הבקשה ב 2018, דוח מקורות ושימושים בטופס המקוון ולדוח מקורות ושימושים שהרו"ח מכין.
> יש להקפיד על הפרדה בין תקצוב העיריה לתמיכות העיריה.