תמריץ למעסיקים שיוסיפו עובדים בחודש 5 והלאה בסך 3,500 ₪ ומחודש 6 7,500 ₪

יינתן מענק בגין כל עובד נוסף שגויס לעבודה והינו עובד שהיה מובטל. גיוס החל מה-1.5.2020, מענק בסכום כולל של 3,500 שקל. גיוס החל מה-1.6.2020 מענק בסכום של 7,500 שקל. המטרה היא לצמצם אבטלה ולהכניס מספר עובדים רב יותר למעגל התעסוקה. לא קיימת דרישה כי העובד היה מועסק בדווקא אצל אותו מעסיק בעבר. ככל שבמקביל לגיוס החדש יצומצמו עובדים נוכחיים, לא תהיה זכאות למענק מאחר ובדרך זו לא צומצמה האבטלה.

בהתאם להחלטת ממשלה שאושרה אתמול 26.5.2020 פורסם תזכיר חוק לעידוד התעסוקה לו הוקצה 5.5 מליארד ש"ח. מדובר בתזכיר שטרם אושר סופית ופותח עדיין להערות. חשוב לעקוב אחר פרסום הנוסח הסופי.

איזה מעסיק לא יכול להינות מהמענק?
⇐ המדינה
⇐ גוף מתוקצב – תאגיד, רשות מקומית, מועצה דתית, בנק ישראל, חברה ממשלתית וחברה עירונית;
⇐ גוף נתמך – תאגיד שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרין או בעקיפין, ושר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות. (קיימים מספר מצומצם של גופים הנכללים בהגדרה זו, למשל קק"ל, אוניברסיטאות)
⇐ קופת חולים, תאגידי בריאות
⇐ מוסד חינוך המתוקצב במישרין או בעקיפין, בי"ס על תיכוני שחל עליו חוק הפיקוח (סמינרים) ומוסד להשכלה גבוהה וכן פנימייה מפוקחת ע"י משרד החינוך

מיהו עובד נוסף?
⇐ תושב ישראל, אינו עובד זר
⇐ מובטל עבודה: בחל"ת, זכאי לאבטלה או למענק הסתגלות או להבטחת הכנסה.
⇐ שכר מינימלי לכל הפחות 3,300 ₪ שכר בסיס (לפני נסיעות וכן הלאה)
⇐ עבד לפחות מה 15 לחודש וברציפות
⇐ אינו בעל שליטה או קרוב לבעל שליטה
⇐ לא התקבל בעדו מענקים אחרים (כמו למשל מענק מרכז ההשקעות לעידוד העסקת עובדים)

החישוב:
⇐ התקבול יועבר במשך 4 חודשים במקביל להיקף העסקת צוות העובדים אצל המעסיק. הסכום יתקבל ב 4 פעימות – בגין עובד נוסף מ 1.6 יתקבלו 1,875 ₪ * 4, ובגין עובד נוסף מ 1.5.2020 יתקבל 875 ₪ * 4.
⇐ מדי חודש תבוצע בדיקה של מספר עובדים ביחס לעובדים בחודש אפריל 2020. עובדים שנוספו הינם העובדים בגינם זכאי המעסיק למענק. משכך: במקרה ועובד אחר פרש הזכאות תתבטל.

הדגשים
⇐ הישות הייתה קיימת ב 29.2.2020 או קודם לכן
עובדים שלא היו זכאים לאבטלה ולא נרשמו לחל"ת בלשכת התעסוקה כדורשי עבודה – אינם נחשבים לעובדים נוספים. אולם יכולים להחליף את עובדי הבסיס, ככל שהינם עוזבים, לצורך השוואת התקנים בין חודש אפריל לחודשים בהם הוספו עובדים ובכך למנוע ביטול זכאות במקרה של עזיבה מול תוספת עובדים.
חלקיות משרה: כרגע ההתייחסות הינה למספר עובדים ולא למספר תקנים ואין התייחסות להקיף משרה נדרש. כמוכן קיימת הדגשה כי העבודה צריכה להיות רציפה ולא קיימת התייחסות במקרה והעבודה חלקית ואינה יום-יומית. מומלץ לחכות להבהרות.
העובד "בתמונה": הדווח יעשה מטעם המעסיק והעובד. כמוכן מי שעובד אצל שני מעסיקים – העובד יבחר בשם מי להגיש. שינוי בחירה אינו אפשרי אם בוצע לאור העובדה שהוברר כי המעסיק הנבחר אינו זכאי (סעיף בלתי סביר. נקווה שיבוטל
בנסוח הסופי)
⇐ עמותה עם פעילות מעורבת חלקה מתקוצבת וחלקה אינה תקציב – כרגע לפי ההגדרה אינה יכולה להינות
מועד הגשה: הגשת הבקשה 60 יום מסיום חודש בו גיוסו העובדים הנוספים. כלומר בגין החזרת עובדים בחודש מאי הגשה עד סוף חודש יולי. מע"מ: ככל מענק המשולם לצורך השתתפות בהעסקת עובדים, אינו חייב מע"מ.