1. התקצוב העיקרי של משרד החינוך למוסדות החינוך היסודיים באמצעות הקצאת שעות הוראה. החל משנת הלימודים תשס"ד (2003/04) עבר משרד החינוך לתקצב את מערכת החינוך היסודי לפי מדד טיפוח אחיד לפיו הקצאת השעות תהיה לפי תקן דיפרנציאלי לתלמיד שמשמעותו הסופית כי תלמיד חלש יתוקצב בשעות תקן רבות יותר. דרוג המדד מחולק לעשירונים, לפיו דרוג 10 מנבא סיכוי נמוך להשכלת התלמיד. תקצוב בסיסי לכיתה יהיה זהה אולם תוספת בשיעור ממוצע של כ 5% ינתן בהתאם למדד הטיפוח של המוסד.

2. בפרמטרים למדידה בהתאם לוועדת שטראוס (שהחליפה את מסקנות וועדת שושני) בוטל הניקוד הנוסף לאזורי עדיפות לאומית ונותר ניקוד הפריפריות. מבחן היכולת הכלכלית נעשה בהתאם למבחני הכנסה ולא בהתאם למספר הילדים במשפחה. ניתן משקל רב להשכלת ההורה, נבחן ההורה המשכיל ולא שני ההורים, כאשר 15 שנות לימוד של אחד ההורים מנבאים מקסימום השכלה במשקל האמור.

3. מקורות המידע לביצוע התחשיב מתקבלים בחלקם ממקורות חוץ ואינם מוזנים ע"י המוסד ובחלקם מוזנים ע"י המוסד. מידע בדבר הכנסה ממוצעת לנפש מתקבל בהתאם למספר ת"ז ממס הכנסה (הקובץ במשרד החינוך המתקבל כולל מידע בדבר מלגות ממשלתיות). מקור המידע בדבר השכלת ההורה מתקבל בבסיסו ממערכת מנב"ס (קליטה ע"י המוסד) אולם מעת לעת המידע מאומת עם מקורות השכלה (הצלבה עם קבצי משרד החינוך). פעמים מבוצע סקר מדגמי שלא באופן קבוע או זהה בין המוסדות. רק כאשר מסקנות הדגימה מעלות שתוצאת המדד שגויה או בלתי סבירה, יחושב המדד למוסד באופן יזום (שרירותי?) ע"י המשרד. לבי"ס יחושב מדד טיפוח בהתאם לממוצע אזורי, מבלי שהלה יהיה מודע לעובדה זו ומבלי שתינתן לו הזדמנות לעדכן את הנתונים. התחשיב אינו פתוח למוסד ואין בידי המוסד כלים לנבא להיערך או להבין שונות במדד הטיפוח שלו בין שנה לשנה.

4. ההשלכה התקציבית הראשונה – הינה קטלוג מוסד מוכר שאינו רשמי תחת קטגוריית "בי"ס ממיין". בהתאם לתקנות (תשס"ח, השרה יולי תמיר) השתתפות המשרד בבי"ס רשמי תעמוד על שיעור 75% זאת בתנאי שיעמוד בשני תנאים.

א. אינו סלקטיבי שמשמעותה מדיניות רישום אינטגרטיבית. נבחן בהתאם למידת השונות במדדי הטיפוח של תלמידי בית-הספר.
ב. אינו חזק – ממוצע דרוג המדד הבית-ספרי אינו עולה על חצי סטיית תקן מהממוצע המשוקלל של מוסדות אחרים באזור הרשות המקומית.

אי עמידה באחד מהתנאים תביא להפחתת שיעור 5% משיעור התקצוב ושיעור התקצוב הסופי למוסד יעמוד על 70% או 65%. בשנת תשס"ט החל המשרד לערוך תחשיבים ובדיקות סלקטיביות למוסדות (שונות נמוכה במוסד ולא רק מדד גובה יחסי לאזור) ובשנת תש"ע ישם לראשונה מדניות "עונשין" למוסדות אלו.

5. בדיקת מבחן הסלקטיביות מבוצעת בהתאם לפרמטר מדד הטיפוח בלבד בהתעלם מהעבודה כי ההומוגניות יכולה לנבוע מסביבת אוכלוסייה דומה באזור מגורים וכן כתוצאה מבחירה אישית של הורה או תלמיד. בנוסף, נמצא שהלקאת המוסד בגלל דמיון במדד הטיפוח בשיעור 5% מלקה אותו בכפל שכן המדד הנמוך באותם מקומות שימש כבר למבחן החוזק והלקה את המוסד בקיצוץ 5% נוספים.

6. בתקנות האמורות צוין שבמקרה וחדל להתקיים תנאי לתקצוב המלא (75%) תישלח התראה בכתב לבעל המוסד ובמקרה והתנאי לא קויים בתוך 60 יום מיום המשלוח יופחת שיעור ההשתתפות.

7. ההשלכה התקציבית השניה – מדי שנה משרד החינוך מקצה סל שעות תוספתיות לעידוד חלשים והעמקת השכלה. הסל מחולק בין המוסדות בהתאם למשקל המדד המוסדי ביחס לכלל המוסדות.

מידע בדבר שעות התקן למוסד וכן שעות הטיפוח שלו ניתן תמיד לקבל באתר תקנ"ט של משרד החינוך.
לקוח המעוניין בבדיקתנו והבנת ניתוח התקנים יכול לפנות למחלקה למקסום תקציב במייל miris@cpa.mishor.co.il