• השעות מיועדות לתמוך בתלמידים הנדרשים לתמיכה לימודים. התמיכה מיועדת לתלמידי הכיתות הרגילות במוסדות על יסודי ותרבותי ייחודי. גובה התקצוב הינו שעה חודשית לתלמיד חדש (כ 0.25 ש"ש) כ 100 ₪ חודשי לתלמיד ו 4 שעות חודשיות לתלמיד ממשיך (כ 1 ש"ש) כ 400 ₪ חודשי לתלמיד. התקצוב הינו על-פי שכר הוראה למורה בדרגת ב.א עם 9 שנות ותק ולא לפי פרופיל המורה בפועל או פרופיל המוסד. התשלום ניתן אך ורק עבור השעות שבוצעו בפועל ואשר מדווחות בדוח ביצוע ואיננו כולל החזר נסיעות או כל הטבות אחרות.

בקטגוריה זו נכללים:
1. תלמידים חולים – עם שובם ללמידה. תלמידים שנעדרו מעל 21 ימי לימוד רצופים בגין אשפוז ו/או מחלה בבית. או תלמידים שהיעדרותם אינה רצופה ויותר מ 30 יום.
2. תלמידים עם לקות בשכיחות גבוהה – תלמידים שקיבלו תמיכה מתוכנית השילוב ומומלצים לקבלת המשך תמיכה גם בחטיבה העליונה על-ידי מפקח החינוך המיוחד.

• הבקשה: תועבר לאגף לחינוך מיוחד ונדרשים לאישור מנהלי המתי"א והמפקחים. יש להגיש בקשה בכל שנה מחדש.
• התקצוב: יועבר למוסדות רק לאחר הגשת דוחות ביצוע והוכחת ביצוע ותשלום למורה. הדוח דו חודשי על גבי טופס ייעודי. אפשר להעביר עד 3 חודש ממועד ביצוע. איחור לא יתוקצב. מועד אחרון להעברת טופסי הדיווח הינו 1 ביולי.

הדגשים:

> ביה"ס זכאי לשעות תמיכה בגין עד 10% ממספר התלמידים במוסד
> התקצוב הינו עבור תלמידים שאינם מאושרים באחת מהקטגוריות הבאות: תלמידים שאושרו עבורם שעות דיפרנציאליות, תלמידי 07, תלמידי כיתות מיוחדות: מפתני"ם, מרכזי נוער, כיתות מרכז חינוך וכיתות לב ואתגר.
> השעות המאושרות הינן שעות בודדות – אפקטיביות
> שעות התמיכה יינתנו מעבר לשעות הלימוד של התלמיד בכיתתו.