רקע: תכנית ניצנים הופעלה החל משנת תשע"ח, כהמשך והרחבה לתכנית ציל"ה אשר פעלה באשכולות 1-3 משנת תשע"ג. התכנית לגילאי גן וכיתות א-ב בבית ספר יסודי. הסבסוד המתקבל מושפע מאשכול הרשות, סוג המוסד (רשמי/מוכש"ר/פטור), ומודל ההפעלה.

התעריף למודל הפעלה בסיסי עומד על 650 ₪. בנוסף ניתן לגבות עבור תוספות כ 285 ₪ נוספים.

אשכול הרשותהשתתפות המשרדהשתתפות הורים בסיס
1-3600 ₪50 ₪
4350 ₪300 ₪
5-6300 ₪350 ₪
7200 ₪450 ₪

הגורמים השותפים בהפעלת התוכנית:

untitled-1-01

הבדלים עיקריים בין תשע"ח לתשע"ט

  תשעחתשעט
מועצה אזוריתהזנה מועצות אזוריותאין התייחסותאחריות המועצה האזורית לאשר ולהתקשר עם הספק ולא ע"י הועד
מיקום פעילות במועצות אזוריותאין התייחסותבקיומו של קושי בפיצול הסעות מתאפשר לקיים צהרונים בישובים
שכררכז בית ספריפרוט מספר השעות (13 שעות ל 4 מסגרות)אין פרוט לגבי היקף שעות. הדגשה כי הרכז יבחר מתוך צוות בית הספר (אלא באישור). הרכז יקבל תמורה מיוחדת בגין פעולת הריכוז. לא מפורט היקף שעות. כמוכן מחוייב להיות בעל תעודת הוראה או תואר וותק של 3 שנים
רכז רשותיהדגשה כי יהיה מועסק ישירות ע"י הרשותיהיה מועסק ע"י הרשות או זרוע ביצועית
מדריך בבית ספרתעריף קבוע 60 ₪ניתן להעסיק מדריך ללא תעודת הוראה - במקרה זה תעריף מינימום לשעה רק 45 ₪
סייעת שניההפניה מפורשת לקול קורא להפעלת סייעת שניה המחייבת בהמשך העסקתה גם בשעות פעילות הצהרון
עלויות מעסיק עד 140%הגבלה כי עלות מעסיק תהיה 140%אין התייחסות לעלות מעביד. במודל התקציב כלול 140% אך מותר ניוד
ילדיםרשימת משתתפים שמיתאין התייחסותמובהר כי משרד החינוך עשוי לדרוש דיווח פרטני כולל פרטי הורים וניידים
גודל קבוצה מקסימלי בגן30 ילדאפשרי להגדיל עד 35. אך חובה להעסיק סייעת נוספת והמקור התקציבי להעסקת הסייעת זה תוספת תלמידים (מעל ממוצע התקצוב 22).
גודל קבוצה מקסימלי בבית ספר34 ילדאפשרי להגדיל עד 38. אך חובה להעסיק סייעת נוספת והמקור התקציבי להעסקת הסייעת זה תוספת תלמידים (מעל ממוצע התקצוב 34).
פיצול כיתת בוקראין מגבלהאין אפשרות לפצל ולפתוח קבוצה נוספת
קליטת תלמיד במהלך החודשחודש מלאנקלט אחרי ה 15 יתקבל חצי תקציב
מספר משתנה במהלך החודשאין התייחסותקליטת מספר הילדים בממוצע
פערי ילדים בבקרהאין התייחסותמתאפשר פער של עד 20% ללא קיזוז
תעריף תעריף הזנהעדכון קל תעריפי מנות מנהלת ההזנה
העשרה - חוגיםאין התייחסותהדגשה כי קיימת חובה לבצע חוג שבועי אחד לפחות בכל שבוע וקנוי
העשרה - חוגיםהדגשה כי מחיר מינימום יהיה לכל הפחות 100 ₪ לכל חוג. חובה לבצע חוג אחד קנוי לפחות. (וזאת על אף שמודל תקציב 2 חוגים * 150 ₪)
תוספת גביה מהוריםאין שינוי בתקרה הכללית 285 ₪עדכון סכומים ברשימת התוספות לגביה וצרוף תחשיב מסודר כולל תקורה. בד"כ ירידה (תעריפי סייעת נוספת ותוספת שעה בגנים)
תוספת גביה קבוצות קטנות לא אושרה לגביה מעבר לתקרהמאושר לגבות תוספת 50 ₪. משכך תקרת הגביה עומדת על 335 ש"ח
הנח"שתרומותרשות הפועלת בכספי תרומות במקום כספי הורים - תצהיר ותצביע על המקוראין התייחסות
דיווח ספק הזנהכבר בדוח ביצוע הראשון חלה חובה לדווח את ספק ההזנה. תוספת הוראות.
משק סגורחלה חובה גם בתשע"חלבצע הפרדה מניצנים חופשה. הפרדה לכל שנת לימודים. תוספת הוראות.