בחודשיים האחרונים משרד החינוך קיזז מרשויות רבות עשרות אלפי שקלים רטרו מתחילת השנה בגין סייעות כיתתיות וצמודות שלא דווחו במערכת סייעות נט. האם עקבתם כי כלל סייעות החנ"מ, המועסקות על ידכם, ישירות ועקיפות, דווחו במערכת?

תקציב סייעות כיתתיות, תגבור וצמודות המוענק לכיתות וילדי חנ"מ נעשה עפ"י זכאות שהוקצתה בדוח מת"מ. במקביל משרד החינוך דורש כי לוודא ניצול של התקציב המועבר. הרשות והמוסדות הזכאים נדרשים לדווח על פרטי הסייעת ושעות העסקתה במערכת סייעות נט.
בחודשיים האחרונים משרד החינוך קיזז מרשויות רבות שעות סיוע אשר לא דווחו במערכת. הקיזוז בוצע רטרו מתחילת שנת הלימודים ועמד על עשרות אלפי שקלים ואפילו מאות שקלים ברשויות מסויימות.
יש לוודא כי דיווח השעות במערכת תואם את הביצוע ואת הזכאות, וכי התקצוב מתבצע במלואו בהתאם לכך.