רשם העמותות פתח בימים אלו אפשרות לשלם את האגרה השנתית לשנת 2017. המשלם את האגרה השנתית עד ליום 31.3.17 זכאי לתשלום אגרה מופחת בסך של 1,299 ₪. לאחר מכן, יש לשלם אגרה בתעריף רגיל, בסך של 1,587 ₪.
את התשלום ניתן לבצע באמצעות השובר שמקבלות העמותות בימים אלו בדואר, או באתר האינטרנט של רשם העמותות,
יש לשמור את הקבלה ולהגישה לרשם העמותות עם הבקשה לקבלת אישור ניהול תקין לשנת 2018.
עמותה שמחזורה נמוך מ-300,000 ואינה משלמת שכר – רשאית להצהיר על כך ולקבל פטור. ההצהרה נדרשת באישור עו"ד.