ימים5 ימים , 22-28.03 (ללא יום שישי)
שעות5 שעות , 8-13 (סייעת 6 שעות 7.5-13.5)
תעריף מפעילה60 ₪/ בחנ"מ 70 ₪ / מורים וגננות 75 ₪ (ניוד מתקציב העשרה).
תעריף סייעת₪37
זכויות סוציאליותעובדי הוראה - עבודה נוספות - אין זכאות
עובדים זמניים - אין זכאות
עובדי צהרוני ניצנים - זכאיים
נסיעותקיימת זכאות

הרשות המקומית נדרשת לדוחות ביצוע ולבקרה קפדניים ברמת עובד
משכך, ככל שהרשות מתקצבת אותכם והביצוע נעשה על ידכם ישירות, חשוב לתעד ולבסס את התשלומים. התשלום בתלושים יהיה בשורה נפרדת וירשמו שעות וסכומים בהתאם לקול קורא כמופיע בטבלה לעיל.

לתשומת לב:
ברוב המקרים העירייה מעבירה בסופו של דבר עלות או תקצוב כנמוך מבין שניהם. במקרה שהביצוע חסר – יבוצע קיזוז מהרשות ומן הסתם גם מן המוסד.
קיימת שונות רבה בין רשויות לגבי אופן הפעלה והסיכום עם המוסדות.
לפיכך יש לברר באופן בהיר מול הרכז העירוני.