מוסדות לחינוך מיוחד בלקויות קשות, אשר הפעילו קייטנה בחופשת חנוכה, נדרשים לשלם תוספת לעובדי ההוראה שהועסקו עבור העסקה בחופשה.

עובדי הוראה קיימים: זכאים לשכר בהתאם לדרגה וותק אישיים, ובתוספת 25% לכיתות א-ו, ו29% לכיתות ז – י"ב.
עובדי הוראה שאינם מצוות בית הספר: זכאים לשכר בהתאם לב.א. דרגה 3, ובתוספת שיעורים כנ"ל – 25% לכיתות א-ו, ו- 29% לכיתות ז-י"ב.

התקציב
לצורך קבלת תקציב עבור הפעלת החופשה, על המוסדות הזכאים לדווח ביצוע לאגף החינוך המיוחד. התקציב יתקבל בהתאם לדוח הביצוע, ובמידה ולא ידווח ביצוע מלא – לא יתקבל מלוא התקציב.
התקציב מתקבל בערך קבוע לשעה בודדת. תעריף לבתי ספר – 75.3 ש"ח לשעה, תעריף לגני ילדים – 62.4 ש"ח לשעה.