שכר הלימוד

המותר בגביה מיועד להשלמת שיעור התקצוב במוסדות מוכר שאינו רשמי ופטור, ומחושב על פי מבנה התקציב של משרד החינוך. גובה הסכום משתנה ממוסד למוסד בהתאם לשיעור התקצוב במוסד, ערך השעה המתוקצב ומספר הילדים הכולל. נוסחת החישוב היא פער תקציב השעות המתקבל ל 100% בתוספת 15% תקורה על כל ה 100%.
בגני ילדים – על שעות הפעילות המתוקצבות לא ניתן לגבות כלל שכר לימוד.

דוגמא 1: מוסד פטור 55% תקצוב

 שנתיחודשי
שכר לימוד בסיסי לכיתה המונה 20 ילד4,320 ש"ח360 ש"ח
שכר לימוד בסיסי לכיתה המונה 40 ילד2,160 ש"ח180 ש"ח

דוגמא 2: מוסד מוכר שאינו רשמי, פרופיל 5, 75% תקצוב

 שנתיחודשי
שכר לימוד בסיסי לכיתה המונה 20 ילד2,794 ש"ח233 ש"ח
שכר לימוד בסיסי לכיתה המונה 40 ילד1,397 ש"ח116 ש"ח

תכנית לימודים נוספת – תל"ן

א. תל"ן בסיס

תכנית נוספת מעבר ללימודי הבסיס, נדרש אישור מכל הורה והורה .
בבי"ס יסודי ניתן לקיים עד 5 ש"ש נוספות. גביה מקסימלית לתלמיד א-ו: 885 ₪ לשנה.
גביה מקסימלית לתלמיד ז-ח: 1,060 ₪ לשנה.
גביה מקסימלית בגנים: 597 ₪ לשנה.

ב. תל"ן תורני  / יחודי

תכנית נוספת תורנית או ייחודית שמשולבת באופן אינטגרלי בתכנית הלימודים. סך השעות כוללות תל"ן רגיל ולא בנוסף.

תשלומי הורים

בהתאם לחוזר המתפרסם מדי שנה, סכומים צבועים לרשימה סגורה של פעילויות מוגדרות כטיולים, מסיבות וכו' עד תקרת סכום נע בין 267 ₪ ל 1388 ₪ לשנה. ראה פירוט בחוזר תשלומי הורים:
כמוכן שירותים מרצון (כמו תלבושת וכיוצ') 250 ₪ – 400 ₪.
לתשומת לב: לא ניתן לנייד בין הפעילויות, ובמידה ונשארת יתרה יש להחזיר להורים.

פעילויות נוספות

סמינריון, שבתות , פעילות תורנית – אפשרי לגבות ככל שמקימים את הפעילות, אך בהגבלת סכומים.

פעילות נפרדת מפעילות חינוך בוקר:

אין מניעה לגבות על פעילות עמותה הנפרדת ממוסד החינוך, ואינה מתבצעת בשעות הלימודים וכמובן אינה מהווה תנאי ללימודי התלמיד ולמעורבותו בתוכנית הלימודים בכיתה, בחינוך וכיוצ' כמו למשל צהרון, מסעדה, חוגים, הסעות, קייטנה (שאינה חלק מתוכנית הלימודים) וכן הלאה.

תרומות:
על המוסד החינוכי חל איסור לגייס תרומות מהורים. ככל שההורים מודעים ויוזמים את התרומה, כמובן אין בעיה. כפייה של תרומה או התניה לתרום כמובן לא נחשבת לתרומה.