ראשית – עדכון שיעורי המס, לטוב ולמוטב

מס יסף של 3% החל מ 640 אלף ₪! (במקום תקרה של 810 אלף ₪)
> שינוי מדרגות המס האישיות והטלת נטל מס גדול יותר על הכנסות בינוניות וגבוהות.
> מס החברות יפחת מ 25% (בשנת 2016) ל 24% בשנת 2017, ובשנת 2018 ל 23%.
> הוראת שעה עד 30.9.17: מס מופחת על רווחי 2016 ראה במסגרת מטה.

שנית – טיפול במשיכות בעלים, רווחים לא מחולקים וחברות ארנק

במסגרת חוק ההסדרים, טופל נושא יתרות חובה של בעלי מניות וחברות ארנק. הובאו עיקרי הדברים בלבד, חשוב להתייעץ כל מקרה לגופו:

חברות ארנק:
הכנסתה החייבת של חברת מעטים, הנובעת מפעילותו של בעל מניות מהותי בה תחשב כהכנסתו של בעל המניות במישור האישי בכפוף לאמור להלן:
> הכנסת החברה נובעת מפעילותו של בעל המניות המהותי כנושא משרה בחברה אחרת (מנהל, יועץ וכו').
> הכנסת החברה במהותה היא הכנסות משכורת של בעל המניות.

יתרות חובה לבעלים:
> משיכת כספים מהחברה ע"י בעל מניות מהותי בסכום הגבוה מ-100 אלף ₪, תחויב במס בתום השנה העוקבת למשיכה.
> שימוש בנכס של החברה (דירה, כלי שיט/ טיס, חפצי אמנות, תכשיטים ונכס אחר שיקבע), יחויב במס בתום שנת השימוש הראשונה.
יצויין, כי הלוואה בין חברות לתכלית כלכלית, לא תיחשב כמשיכה ולא תחויב במס.
בכדי לאפשר לבעלי המניות לנקות את העבר, יצאה הוראת שעה למיסוי דיבידנד בשיעור נמוך משמעותית. בהתאם להוראה מס דיבידנד לבעל מניות מהותי יעמוד על 25% בלבד ולא 30% (או 33% כולל מס יסף). כלומר מס אישי על רווחי החברה 75% *25% = 18.7%.
שעור המס המופחת יחול על דיבידנד מרווחים שנצברו עד 31.12.2016, אשר ימשך עד לתאריך 30.9.2017.
המשמעות היא, שלמרות הפחתת מס החברות לשנה הבאה, במקרה שבעל השליטה מתכנן משיכת דיבידנד – הרווח לשנת 2016 ימוסה בשיעור סופי כולל נמוך יותר, ולא מומלץ לדחות הכנסות ולהקדים הוצאות.

רווחים לא מחולקים:

בסמכותה של רשות המיסים לאלץ חלוקת עודפים שנצברו בחברה.
מדובר בחברה שצברה רווחים בסך 5 מלש"ח לכל הפחות, במשך לפחות 5 שנים.
רשות המיסים לאחר התייעצות בוועדה תוכל להורות על חלוקת הרווחים, ובלבד שישארו בחברה 50% מהעודפים או 3 מלש"ח, כגבוה).