בימים אלו מגישה הרשות את הדוח הרבעוני האחרון לשנת 2016 ונערכת לקראת הביקורת השנתית.
"הדקה האחרונה" טיפים והדגשים:

> זה הזמן לעבור על התקציב ולהשוות מול הביצוע ולשמור… לקבל את כל הכספים!
· פרויקטים ממשלתיים בשיעור ביצוע נמוך מהתקציב חשוב לוודא הגשת דוחות ביצוע (עד ה-31.3.2017)
· תקציב רווחה בהשוואה לדוח התחשבנות רווחה ובחינה משמעות הפרש מהתקציב. אם הוצאות טרם נקלטו ולא התקבלו חשבוניות יש להזדרז ולטפל. (עד תחילת מרץ)
> חשוב להקפיד שהדוח השנתי והדוח הרבעוני יהיו זהים ככל שאפשר על מנת לחסוך הסברים "מיותרים" בפרק ד' בדוח המפורט.
>בחינה זהירה לגבי תוצאות הפעילות. האם היעדים הושגו? האם אנחנו צפויים לקבל פרס השר או דרישה לתכנית הבראה.

על בסיס דוח מבוקר 2015

1. אחוז גרעון שוטף מסך הכנסות הרשות < 1%
2. אחוז גרעון מצטבר כולל גרעון תב"רים מסך הכנסות הרשות < 12.5%
3. אחוז הוצאות הנהלה וכלליות מסך הכנסות הרשות < 30%
4. אחוז גביית ארנונה שוטף < 60%

על בסיס דוח רבעון רביעי 2016

1. אחוז גרעון שוטף מסך הכנסות הרשות < 1%

בכדי להימנע מתכנית הבראה ובעקבותיה לחשב מלווה יש לעמוד ביעד גרעון של עד 17.5%.

הגדרות:
גרעון שוטף – בניכוי הלוואות איזון
הכנסות הרשות – בניכוי מענקים לכיסוי גרעון והנחות ארנונה
אחוז גבית ארנונה – גביה שוטפת מסך החיוב השוטף המצטבר ללא ניכוי הנחות.