רשות המיסים הבהירה כי נכון להיום, גמ"חים אינם חייבים מכוח החוק והתקנות להתאגד כעמותה או כחברה לתועלת הציבור* , עם כניסתו העתידית לתוקף של חוק הגמ"חים הנמצא בימים אלו בהליך חקיקה, ההוראה עתידה להשתנות עבור חלק מהגמ"חים.

* (אם שניים או יותר מנהלים פעילות גמ"ח – הרי שהוא מוגדר כ"חבר בני אדם" ונכלל תחת הגדרת "ישות". במקרה בו יחיד מנהל פעילות גמ"ח הוא יכלל תחת הגדרת "הסדר משפטי". בכל מקרה, הוא יוכל להיכלל תחת הגדרת "מוסד פיננסי", כנדרש).

 מועד הסדרהיישום ההסדרהמטרת החוק?הגדרת גמ"ח קטן
חוק הפטק"א8.20167.2017 בשבוע שעבר פורסמו הנחיות וטפסים רישמיים ע"י רשות המיסים והפיקוח על הבנקיםאימוץ דרישות הדין האמריקאי שמטרתו לעקוב אחר כל פעולה כספית של אזרח אמריקאי, כולל פעולה כספית באמצעות חשבון גמ"ח.-לא מנהל פקדון בסכום העולה על 50 אלף $ - סך הנכסים אינו עולה על 50 מיליון $
-אינו ישות המשקיעה השקעות.
חוק הגמ"חיםטרםבהליך גיבוש ועדת כספים – מונתה וועדה.חוק הגמ"חים נועד להגן על בעלי פקדונות, על מנת שלא יהיו חשופים לאובדן כספי.-לא מנהל פקדון בסכום העולה על 50 אלף שקל.
-סך הנכסים אינו עולה על 300 אלף ₪.

חלופות הרישום בהתאם לחוק הפטק"א:

א. התאגדות כעמותה או כחברה לתועלת הציבור (חל"ץ) והגשת דוחות שנתיים לרשויות.
ב. רישום כמוסד פיננסי ישראלי מדווח אצל רשות המיסים האמריקאית (IRS) וקבלת מספר רישום (GIIN)
ג. הגשת הצהרה בלבדאפשרי לגמ"ח קטן שיש לו חשבונות ערך נמוך (חשבון בודד עד 50 אלף $ ונכסים עד 50 מליון $).

גמ"ח קטן שבחר באפשרות שלא התאגד, מה עליו לעשות?

1. למלא טופס 942 (קישור), להגישו למחלקה המקצועית ברשות המיסים. הצגת אישור קבלתו לבנק תאפשר ניהול החשבון.
2. גמ"ח קטן שכניסות הכספים לחשבון עולות על 10 מיליון ₪ בחודש, נדרש בנוסף לצרף אחת לשנה אישור רו"ח / עו"ד על נכונות ההצהרה.
3. סבירות ההצהרה תיבחן על ידי הבנק לפי הניטור הרגיל והשוטף של הפעילות בחשבון ובדיקת טיב הפעולה. העברה של 50,000$ לחשבון לא מהווה בהכרח הפרה של התנאים, למשל כאשר מדובר בהחזר הלוואה בידי לווה, ולא בפיקדון.

בדרך לחוק הגמ"חים – התנאים לרישיון – עדכון מועדת הכספים:

במהלך השנה האחרונה נציגי האוצר ונציגי איגוד הגמ"חים עומלים על הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית, "חוק הגמ"חים". מטרת החוק הינה הסדרה של פעילות הגמ"חים. כיום, המחזיק בפקדונות של למעלה מ-30 מפקידים, ללא רישיון בנק, עובר על חוק הבנקאות. הצדדים מודעים לחשיבות החקיקה, ומנסים במקביל לוודא כי לא פוגעים במטרה לשמה קיימים גמ"חים – סיוע לנזקקים ללא ריבית. נכון להיום, טרם הושגה הסכמה מלאה בוועדת הכספים באשר לתנאים שיחייבו פעילות ברישיון. להלן חלק מהנושאים הנידונים:

חיוב ברישיון

א. לא חייב ברישוי – גמ"ח קטן.
ב. רישוי – כל גמ"ח שאינו גמ"ח קטן.
ג. רישיון מורחב – גמ"ח בינוני – מצבר פיקדונות או הלוואות בסך של 3 מיליון ₪ ומעלה. מנגד, נציגי הג"מחים הביעו התנגדות ומבקשים מ-6 או 10 מיליון ₪. רישיון מורחב מחייב תיאגוד, דרישת הון עצמי משמעותי יותר והוראות רגולטוריות ופיקוח הדוק יותר.
ד. רישום כגוף תחת פיקוח בנק ישראל צבר של 1.5 מיליארד ש"ח.

הון עצמי נדרש

נציגי הממשלה דורשים סף של צבירת הון עצמי לגמ"ח לצורך כיסוי הוצאות וחובות שלא מושבים. ישנם דיונים באשר לגובה ההון העצמי הנדרש.

עמדת האיגוד הינה שההון העצמי צריך להיות תלוי בהוצאות התפעוליות ולא תלוי הפיקדונות. בדיונים מול הצוות מטעם משרד האוצר, בראשות עו"ד יואל בריס, דובר על צבירת הון של 105% מהוצאות הגמ"ח לרבות הוצאות הפרשה לחובות מסופקים, עד צבירת הון עצמי של 2.5% מצבר הפקדונות או אשראי או 2.5 מליון ₪ כנמוך. ישנו דיון גם לגבי אורך התקופה המתאפשרת להשגת אותם 2.5%. האיגוד מבקש 12 שנה ואילו האוצר מבקש לאפשר 6 שנים בלבד.
לדוגמא: גמ"ח לו יש פקדונות והלוואות בסך 10,000,000 ₪ נדרש לחתור להון עצמי של 250,000 ₪. אם בכל שנה ההוצאות השנתיות של הגמ"ח עומדות על 40,000 ₪, הוא נדרש למדרג איסוף של 105% כלומר ההון העצמי שנה ראשונה 42,000 שנה שניה 42,000 כך עד שיגיע ל 250,000.
חשוב לזכור כי כל האמור עדיין בגדר דיונים ואנו נחזור ונעדכן בפוסטים ובאתר.