הקצאה של 5 מיליון ש"ח על ידי משרד החינוך לתקצוב ספריות בבתי הספר!

התקצוב מיועד לכל בתי הספר (יסודי ועל יסודי) להם מבנה בבעלות הרשות,
בעלי ספריה קיימת הדרושה שיפוץ, או מרחב שניתן להסבה ולהתאמה לספריה (70 מ"ר ביסודי, 100 מ"ר בעל יסודי).
הבקשה תוגש ע"י הרשות ותועבר לבעלות.

גובה התקצוב לספריה:

[א] עבור התאמת מרחב קיים לספרייה או שיפוץ ספרייה – עד 200,000 ₪
[ב] הצטיידות עבור ספרייה פעילה – עד 50,000 ₪

חלק מהתקצוב ימומן ע"י משרה"ח (בהתאם למדד הרשות) ואת היתרה מתחייבת הרשות להשלים בעצמה לבעלויות.
ניתן להגיש בקשות לתקצוב עד ליום 14.6.18 – דרך הרשות.

מסמכי הבקשה:
* טופס נספח 1
* כתב כמויות מפורט
* סקיצה לתכנון המרחב כולל ריהוט ומידוף – באישור מחלקת ספריות של משרה"ח.

לקול קורא המלא, קישור>>>