הגבלה לעוסק על שימוש במזומן כאשר הסכום גבוה מ:הגבלה לפרטי על שימוש במזומן כאשר הסכום גבוה מ:הגבלה לעוסק על שימוש בשיק מוסב כאשר הסכום גבוה מ:הגבלה לפרטי על שימוש בשק מוסב כאשר הסכום גבוה מ:
עסקה במסגרת העסק11,000 ₪ או 10% מהעסקה11,000 ₪ או 10% מהעסקה0 ₪ 0 ₪
עסקה עם תייר55,000 ש"חאסור 0 ₪ 0 ₪
שכר/תרומה/הלוואה (למעט הלוואה מבנק)11,000 ₪ 11,000 ₪ 0 ₪ 5,000 ₪
מתנה50,000 ₪50,000 ₪0 ₪ 5,000 ₪
עסקה במישור הפרטי5,000 ₪ 50,000 ₪0 ₪ 5,000 ₪

סעיפי דיווח על רכישת זכויות במקרקעין – רוכש זכויות במקרקעין חייב בדיווח על אופני התשלום של העסקה.
החוק יכניס למרשמי מיסוי מקרקעין מהמקרקעין לא מדווחים – צפויה עליית מחירי נכסים.
רכישת דירה הפכה לצומת דומה לצומת של הצהרת הון!
כל שיפוץ בדירה – יש לשמור אסמכתאות על מנת להוכיח שלא בוצע מעבר על החוק.
סנקציה על הפרה – עיצום כספי, עד לחודש 09/2019 רק התראה.