אסיפת ראשי ערים בעניין מצוקת הבינוי במערכת החינוך החרדי
האחוז של התלמידים החרדים הוא אתגר למערכת החינוך ומשרד החינוך במונחי משילות. מערכת החינוך החרדי צמחה בקצב מואץ בדור האחרון, והיא מונה בחינוך הקדם יסודי כ-%30 מן התלמידים בחינוך היהודי. תהליך הגידול משתקף בנתון שלפיו החינוך החרדי העל יסודי עומד על כ-%22 מן החינוך העברי הכולל בקבוצת הגיל, ואילו בשכבות צעירות יותר, כיתות א־ו, הוא מונה כ-%26 .