מטרה: לימוד חוקי המס המרכזיים במיסוי היחיד,
תוך התייחסות לפסיקה חדשה ותיקוני חקיקה

מנחה: מר אבי יהודיוף, רו"ח,  יו"ר ועדת מיסים בלשכת רו"ח מרחב ירושלים
מרצים:
מר רן כהן, רו"ח, יו"ר ועדת הקשר עם פקידי השומה במרחב ת"א
מר ישי כהן, רו"ח (משפטן)
מר צבי פרידמן, רו"ח
גב' נעמה שואן, מנהלת תחום בכירה שוק ההון מחלקה מקצועית מס הכנסה

נושאי ערב העיון:

מיסוי רווחי הון:
מיסוי רווחי הון בידי יחיד,
מענקי אי תחרות ומכירת זכות לא מוחשית,
פטורים ממס רווח הון,
מיסוי שוק ההון

משיכות בעלים:
משיכת בעלים לפי החקיקה העדכנית ושימוש בנכסי חברה.

חברות ארנק וחברות בית:
דיבידנד – סוגיות במיסוי דיבידנד כפוי (סעיף 77).

חידושים בפסיקה ובחקיקה:
בהרצאה יושם דגש על תכנוני מס