מטרה: להעמיק בתפקידי מבקר הפנים ובדרכים לבחירת נושאי הביקורת ודרכי עבודה משלב בחירת הנושאים ועד הפקת הדוח הסופי. בערב יוצגו דוגמאות לביקורות פנים ותהליכים בפועל, עשה ולא תעשה. אשנב לפרקטיקה.

מנחה: גב' רוחמה סלמן, רו"ח, חברת ועדת השתלמויות במרחב ירושלים

16:30 ביקורת פנים חבות ומסרים חדשניים
גב' אילה ורדי, רו"ח, יו"ר ועדת האתיקה של IIA ישראל – איגוד מבקרים פנימיים בישראל

אתיקה
יחסי מבקר פנימי ועדת ביקורת דירקטוריון והנהלה

17:00 בחירת נושאי ביקורת
גב' רוחמה סלמן, רו"ח, חברת ועדת השתלמויות

סקר סיכונים ומיקוד מטרות
תכנית עבודה רב שנתית, תכנית עבודה שנתית
התאמת תכנית לתקציב

18:00 שלבי ביקורת וכתיבה
מר עידו כנען, רו"ח

הליך הביקורת: לו"ז, פגישות, גורמים אחראים, תכנון הביקורת, ניירות עבודה, ביקורת השטח, תגובת הארגון
כתיבה הדוח: סדר הפרקים בדוח הביקורת, תמצית מנהלים, סיכום ממצאים, מעקב ליקויים, המלצות ומסקנות.
טיפים: איך נתמקד? איך נקצר הליכים? האסור והמותר בהליך הביקור. האסור והמותר בכתיבת הביקורת. פורמט הגשה וחשיבות "האיך"

18:40 פאנל מעשי
רו"ח רוחמה סלמן | רו"ח עידו כנען | רו"ח אביגיל שקוביצקי

בפאנל נבצע סימולציה בזמן אמת להתייחסות משתתפי הפאנל לשלושה נושאי ביקורת קלאסיים. תוצגנה דרכי התמודדות, סקר סיכונים לדוגמא, דוח לדוגמא הכולל סקירה והמלצות. שלב אחר שלב.
רכש והתקשרויות / שכר כוח אדם ועובדים / פיתוח ובינוי.