לימוד חוקי המס המרכזיים במיסוי היחיד,
תוך התייחסות לפסיקה חדשה ותיקוני חקיקהמרצים: 

מר צחי עירון, רו"ח
מר גדי אלימי, רו"ח

נושאי ערב העיון:

// חישוב המס: שיטת המס, שיעורי המס, מס יסף, נקודות זיכוי, ניכויים וזיכויים אישיים)למעט קופות גמל וביטוחים, (הנחות מס ביישובי ספר, פריסת הכנסות, חישוב המס, חישוב מאוחד נפרד, בחירת ב"ז רשום, נ"ז וזיכויים אישיים בשיטות החישוב השונות.
ניכוי מס: ניכוי מס במקור במקור מתשלומים שונים ליחיד – סעיף 164 לפקודה, צווים ותקנות – הדין והפסיקה

//תושבות ועולים: שינוי תושבות, מס יציאה – הדין והחלטות מיסוי, פטורים ממס לתושב לראשונה/עולה חדש, תושב חוזר ותושב חוזר ותיק.
הצהרות הון: עקרונות, אופן הבנייה והחישוב וסוגיות מיוחדות, ייחוס הפרשי ההון לשנים פתוחות וסגורות