מנחה ומגיבה: גב' אביגיל שקוביצקי, רו"ח | יו"ר ועדת השתלמויות במרחב י-ם

מרצים:
נציג החשב הכללי
נציגות רו"ח מבקרים מטעם משרד החינוך
מר דורון פרלשטיין, רו"ח
גב' איריס שטרק, רו"ח | סגנית נשיא הלשכה, יו"ר ועדת הקשר למגזר המלכ"רים בלשכת רו"ח
גב' רוחמה סלמן, רו"ח | חברת ועדת השתלמויות מרחב ירושלים

תמיכות והוראות החשב הכללי

> מה בין תקצוב, תמיכה וקניית שירות?
> סוגי תמיכות ופילוח לפי משרדי ממשלה.
> כפיפות חוקית ותקנות רלוונטיות, דרישות חשכ"ל, ביקורת חשכ"ל, היערכות וכלים מעשיים לעמידה בביקורת חשכ"ל, השוואה לביקורת גופים מתקצבים ולביקורת משרד המשפטים.
> אישורי רו"ח ודוחות ביצוע, אחריות רו"ח בהצגת הדוח הכספי על השלכת התקציב והתמיכה בעמותה.
> סוגיות מיוחדות: שווי מתנדבים, העברות בין עמותות נתמכות, צבירת עודפים, כספים מיועדים.

תמיכות והטבות מרשויות מקומיות

> תמיכות עירוניות – ועדת תמיכות ברשות מקומית, ערר
> הנחות בארנונה. האם מדובר בתמיכה עקיפה? אלו כללים חלים? מי ומתי יכול או צריך להגיש בקשה? היכן גבולות הרשות? חלקו של רו"ח בסיוע לעמותה חלקו של רו"ח בסיוע לעמותה.

איתנות פיננסית בעמותה – פאנל מקצועי

> השפעת הצגת הדוחות הכספיים על קבלת תמיכות ותקציבים.
> כלי מדידה והבדלים בין הליכי הבחינה של הגופים השונים (רווחה, מה"ט, תרבות, חינוך).
> דוגמאות מעשיות וניתוח אינטראקטיבי.
> שאלות ותשובות.