מוסדות לחינוך מיוחד וכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים זכאים לתקצוב עבור אגרות חוץ. תעריף אגרות החוץ מתחלק למספר סעיפי גביה. פורסמו תעריפים מעודכנים לשנת תשפ"ד. עדכון של כ 6% תוספת וכן עדכון רכיב השלמת שכר סייעת בעקבות רפורמת שכר סייעות. ההשלמה לטעמנו חלקית ואינה מספקת.

הסעיפים העיקריים המתוקצבים: רמת תפעול בסיסית, השלמת 30% מעלות משרת סייעת כיתתית וסייעת תגבור מוסדית, תוספת עבור יום חינוך ארוך, פסיכולוגיה ושמירה, תפעול מתקנים מיוחדים, תל"ן ותל"ת, מגמות לימוד ומתורגמן.

הסבר לגבי הסכומים ותהליך הגשת בקשה לאגרות חוץ – ראו חוזר משרדינו מחודש 04.2023.

רפורמת הסייעות שעודכנה אמורה למיטב הבנתנו ותחשיבנו להשפיע משמעותית על אגרות החוץ ולא רק בתוספת עדכון בגין 30% שכר הבסיס של הסייעת הכיתתית. ראוי לבצע בחינה של תוספת עלות אי העדרות ומענק קידום מקצועי – רכיבים אשר משרד החינוך אינו מתקצב את המוסדות וחלים על הרשות המקומית במקרה והמוסד מופעל ישירות על ידה. כרגע תעריפי האג"ח עודכנו שלא באופן מספק.

בסיטואציה התקציבית שנוצרה אין אפשרות תקציבית למוסדות לחינוך מיוחד להתאים את שכר הסייעות לרפורמה החדשה. ארגוני מוסדות פעלו בעבר להביא לבדיקת עומק מחודשת של תעריפי האג"ח, ובימים אלו פועלים לפנות בשנית לאור ההתפתחות והגדלת פער התעריפים לצרכים בפועל.

להלן השוואת תעריפים:

עדכוני מלחמת חרבות ברזל:

א .מוסד חינוך שקלט תלמיד לאחר 08.10.23 חייב לרשום את התלמיד במצבת התלמידים.

ב .רשות קולטת לא תוכל לדרוש אג"ח מהרשות השולחת עבור התקופה שבה היה מוסד החינוך סגור בשל המלחמה, שכן המשרד המשיך לתקצב את הוצאות השכר של המוסד ונוסף על כך הועמדו תקציבים שונים לטובת המפונים. כמוכן לא תוכל לדרוש אג"ח עבור תקופה שבה התלמיד לא למד במוסד החינוך בתחומה.

ג .רשות חינוך שקלטה תלמידים מפונים בהתאם להחלטת ממשלה, מקבלת תקצוב תוספתי עבור תלמידים אלו ממשרד החינוך, ולכן לא תדרוש תשלום אגרת לימודי חוץ מהרשות שבה התגורר התלמיד לפני 08.10.23. רשות שקלטה תלמיד שהתפנה שלא בהתאם להחלטת ממשלה, תוכל לגבות תשלום עבור אג"ח עבור החלק היחסי של תקופת לימודיו. אולם כרגיל יש לקבל  אישור לימודי חוץ מהרשות השולחת ואין מדובר במעבר תלמיד באופן עצמאי.