משרה"ח פרסם החלטה לפיה הרשויות המקומיות אינן זכאיות להפחית את תשלומי אגרות חוץ בגין תקופת המשבר למעט שירותים נוספים (חינוך רגיל) או תל"ן ומגמות (חינוך מיוחד)

קבלת ההחלטה על תשלום אגרות חוץ בתקופת המשבר הונחתה משיקולי העלויות הנחסכות אל מול העלויות התוספתיות. נחסכו אומנם עלויות תפעוליות – חומרים, חשמל ומים, ניקיון, אחזקה וכדו' בימים בהם לא התקיימה פעילות. אולם עם החזרה לשגרה נוצרו עלויות נוספות בגין מיגון – הערכות ניקיון, רכישת ציוד חיטוי והיגיינה בגינם מתקבלת תוספת תקציב סמלי בלבד.

מתי רשאית הרשות להפחית ומתי נדרשת לשלם את הסכום המלא?

רכיב תשלוםהפחתה בתקופת המשבר?
תעריף בסיסי חינוך רגיל / חינוך מיוחדX
שעות לימוד ושירותים נוספים בחינוך הרגיל הפחתה (1)
שמירהX
פסיכולוגX
סייעת תגבורX
מתורגמן לשפת הסימניםX
ספרן בריילX
מגמות לימודX
בריכת שחיהX
תל"ן בחינוך המיוחד הפחתה (2)

(1) הארכת יום הלימודים, השתתפות בתוספת שעות העשרה וכן הלאה, שלא בוצעו בפועל. תבוצע הפחתת חיוב בתקופת אי מתן השירות.
(2) תל"ן – תוכנית לימודים נוספת
בתקופה של 15.03 עד 19.04. הפחתה של חודש. נהלי תכנית הלימודים הכיתתית לא איפשרו את קיום התכנית בתקופת המשבר. רק ביום 19.05 פורסמו הנחיות לחזרה לקיום פעילות תל"ן.
בתקופת מאי – יולי, ישולם בכפוף לדוח ביצוע בלבד.
⇐ מוסד אשר לא הפעיל תכנית תל"ן בחודש מאי / יוני יכול להשלים חודש אחד של הפעלה ביולי.
⇐ בגין הפעלת תל"ן יש לשלוח הצהרה בנוסח המצ"ב, בחתימת מנהל המוסד והמפקח.
⇐ במצב כזה מוסד שנסגר / נכנס לבידוד – שוב לא יוכל לגבות תשלומים בגין תל"ן.

אם התקבלו כבר סכומי אג"ח בשיעור המלא, עדיין רשאית הרשות לבצע התחשבנות:
במקרה והרשות העבירה תשלומי אג"ח גבוהים. לאחר חודש יולי 2020, יתכן ותבוצע חישוב מחדש בהתאם לכללי ההפחתה ועל הרשות / המוסד המקבל להחזיר את הסכומים העודפים. הצדיים רשאים להסכים ביניהם כי הקיזוז יבוא לידי ביטוי בהתחשבנות אגרות חוץ לשנת הלימודים תשפ"א.