בעקבות פעילות של הקואליציה לחינוך המיוחד, השנה פורסמו תעריפי האג"ח לשנת הלימודים הנוכחית בחודש החולף. פרסום האג"ח מבעוד מועד יאפשר למוסדות להגיש בקשות לרשויות המקומיות כבר בימים אלו ולהקדים את מועד קבלת התקציב, אשר מעיקר נועד לשיפוי עבור הוצאות תפעול שוטפות.

מה זה אגרות חוץ?

רשות מקומית הקולטת במוסדות החינוך שבתחומה תלמידים מרשות מקומית אחרת, וכן בעלות הקולטת תלמידים מהחינוך המיוחד, זכאיות לגבות מהרשות המקומית השולחת "תשלום עבור תלמידי חוץ" בעד החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד שאינן מכוסות על-ידי תקציב משרד החינוך ו/או על ידי משרדי ממשלה אחרים.

דגשים:

– כאשר התלמיד נשלח למוסד, ולא ביוזמת הרשות המקומית – הרשות אינה מחויבת לתשלומי האג"ח.
– תעריפי האג"ח נותרו ללא שינוי.