מעסיקים המגייסים עובדים מ-19 לאפריל עד אוקטובר ייהנו ממענק חודשי בגין כל עובד מזכה (נוסף), בסך 875 ₪ או 1,875 ₪ לחודש ולכל היותר עד 4 חודשים.
החוק אושר סופית, ולפיו יינתן מענק בגין כל עובד נוסף שגויס לעבודה והיה מובטל. המטרה היא לצמצם אבטלה ולהכניס מספר עובדים רב יותר למעגל התעסוקה. בגין גיוס החל מה-19.4.2020, יתקבל מענק בסכום כולל של 3,500 שקל, ובגין גיוס החל מה-1.6.2020 יתקבל מענק בסכום של 7,500 שקל. טרם נפתחה אפשרות טכנית להגשה.

| הזכאות |

תקופת תקבול המענק בגין "עובד מזכה" בין החודשים 6 ועד 9 (חלופה א) או חודשים 7 ועד 10 (חלופה ב), במקסימום 4 חודשים רצופים. וכל עוד העובד ממשיך להיות מועסק.

מצבת

*בחלופה ב' 01/07.

| מיהו עובד מזכה? | ראו הדגשים בהמשך

⇐ תושב ישראל, אינו עובד זר
⇐ קיבל שכר מזערי החייב במס לכל הפחות 3,300 ₪. מובא בחשבון שכר בסיס בלבד (ללא נסיעות לדוגמא).
⇐ עבד ברציפות לפחות עד לסוף אותו חודש אליו מתייחס המענק.
⇐ אינו בעל שליטה או קרוב של בעל שליטה או של המעסיק שהחל לעבוד לאחר 01/03/2020.
⇐ לא התקבל בעדו מענקים אחרים (כמו למשל מענק מרכז ההשקעות)
⇐ מובטל עבודה.

| מיהו מובטל עבודה? |

אחד מאלה:
1. נרשם כדורש עבודה והתייצב בתקופה טרום המשבר (1.1.2020 ועד 29.02.2020) והמשיך להיות מובטל עד סוף אפריל, מגיל 18 עד גיל פרישה.
2. פוטר או הוצא לחל"ת (לפחות 30 ימים) ביוזמת מעסיקו בחודשים מרץ-אפריל
> עבד אצל המעסיק שפיטרו בחודש פברואר
> נרשם בלשכת התעסוקה עד סוף אפריל. ואם לא נרשם בלשכת התעסוקה אבל שוכנע המנהל שאכן פוטר ויצא לחופשה ללא תשלום.
> זכאי לאבטלה, למענק הסתגלות מיוחד או להבטחת הכנסה בחודש מאי 2020.
שימו לב: לא קיימת דרישה כי העובד היה מועסק בדווקא אצל אותו מעסיק בעבר.

| בדיקת מצבת עובדים |

העובד המזכה אינו בא "במקום" עובד שפרש, שכן באופן זה לא תצומצם האבטלה. מבוצעת בחינת גידול מצבת עובדים: מדי חודש תבוצע בדיקה של מספר עובדים במצבת העובדים שהועסקו באותו חודש ביחס לעובדים בחודש הבסיס כאמור לעיל.
⇐ במספר העובדים יכללו גם עובדים שהועסקו בחלק מהחודש, אולם אם פוטרו או יצאו לחל"ת ולא שבו לעבודה באותו החודש – לא יכללו.
⇐ כמובן שבבחינה חודשית בוחנים את מספר העובדים במצבת חודש קודם כולל עובדים מזכים שכבר הוכרו לצורך מענק, ראו טבלה לעיל.
⇐ מומלץ להתארגן ולהיעזר בטבלת אקסל.

| הדגשים |

⇐ תיקי העסק נפתחו ברשויות המס ובביטוח הלאומי לפני 29 בפברואר 2020, ולא נסגרו עד סוף חודש מאי.
⇐ הישות ניהלה ספרים כדין.
⇐ עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם (כמו למשל עובד עם מוגבלות שקיים אישור להעסקתו בשכר מינימום מופחת) – השכר המזערי לזכאות – 1,875 ₪ במקום 3,300 ₪ .
⇐ עובד שהוצא לחל"ת או פוטר בחודש 2.2020 והיה בתקופת לידה והורות בתקופה 2020-3.4 כולה או חלקה יחשב גם לעובד מזכה אם נקלט לעבודה.
עובד אצל יותר ממעסיק אחד, המענק ישולם למעסיק זכאי המשלם לעובד המזכה את השכר הגבוה יותר.
⇐ על המעסיק להגיש בקשה מפורטת ורשימת מסמכים, וכן לוודא כי העובד הגיש הצהרה באתר לשכת התעסוקה.
⇐ ככל מענק המשולם לצורך השתתפות בהעסקת עובדים, אינו חייב מע"מ.
מועד הגשת הבקשה 60 יום מסיום חודש בו גיוסו העובדים הנוספים. כלומר בגין החזרת עובדים בחודש מאי הגשה עד סוף חודש יולי.
ערר – מיום קבלת ההחלטה ניתן לערער במשך 60 ימים.
⇐ אין התייחסות לעובד שהיה בחופשת לידה/הורות. נראה כי יחשב במצבת הבסיס כעובד, שכן העובד נכלל ברשימת העובדים בדווח ה 102 ויחסי עובד מעביד מתקיימים לגביו כולל הפרשות לפנסיה.
אין ההתייחסות להיקפי משרה! אלא התייחסות למספר עובדים. לעניין עובד מזכה נקבע רף שכר בסיס של לא פחות מ- 3,300 ₪ וכן נקבע כי נקלט עד ה 15 לחודש. לעניין עובד מצבת עובדי בסיס לצורכי השוואת גידול לא נקבע כרגע, ודי כי הועסק שעה אחת….

| איזה מעסיק לא יוכל להנות מהמענק |

⇐ המדינה, קופת חולים, תאגידי בריאות, גוף מתוקצב (ראה הגדרה בטבלה בעמוד הבא)
⇐ גוף נתמך, שסכום השתתפות הממשלה בתקציבו, בשנת 2019, היה מעל %25 מתקציבו; (ראה הגדרה בטבלה להלן)
⇐ מוסד חינוך וכן מוסד להשכלה גבוהה – שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וסכום השתתפות הממשלה בתקציבו, בשנת 2019, היה מעל %40 מתקציבו.

| הרחבה למעסיק במלכ"ר או מוסד חינוך |

לכידה