תקציב משרד החינוך להעסקת עובדי הקייטנה בגנים – הינו חלקי, מאחר ומשרד החינוך מצפה שכל סייעות הבוקר תמשכנה לעבוד בקיטנות, בתמורה לתוספת שכר סמלית בלבד. בפוסט שלהלן נציג את החסר התקציבי, אך נציג גם מספר סימולציות לפתרון באמצעות סל גמיש, ניוד תקציב העשרה ועיבוי גודל קבוצה.

משרד החינוך מתקצב סייעת בגן ילדים על פני כל השנה ומשכך נדרשת לעבוד בקיץ (לחילופין למנות מלוי מקום ולנכות משכרה). דרישה שלא הייתה מקובלת בעבר, אך פעילות איגוד עובדים ומרכז שלטון מקומי, לא הביאו לעת עתה לשינוי. במסגרת תכנית ניצנים משרד החינוך מתקצב לסייעת "תוספת" בלבד, ולא שכר מלא.
כמעט מלוא הסייעות מועסקות. בשבוע 6 ימים, בקייטנה 5 ימים. חלקן כסייעות וחלקן כגננות. משרד החינוך "צפה" תמהיל לפיו כ 85% מסייעות צוות הקייטנה יהיו סייעות בוקר ממשיכות, וכ 30% מצוות המפעילות (גננות הקייטנה) יהיו גם הן מסייעות בוקר ממשיכות. (אפשרי לאור העובדה כי הקייטנה 5 ימים ולא 6)
בנוסף, סייעות שניות נדרשות לעבוד כצוות נוסף בקייטנה.

1.1 | משרד החינוך מתקצב את צוות הסייעות כדלהלן:
סייעת בשכר מלא 37 ₪ ברוטו לשעה = במונחי עלות 311 ₪ ליום.
משרד החינוך מתקצב 15% לפי תעריף מלא במונחי עלות 311 ₪ ליום ו 85% לפי 75 ₪ תוספת בלבד.

1.2 | משרד החינוך מתקצב את צוות הגננות כדלהלן:
גננות בשכר מלא 75 ₪ ברוטו לשעה = במונחי עלות 622 ₪ ליום.
משרד החינוך מתקצב 70% לפי תעריף מלא במונחי עלות 622 ₪ ליום ו 30% לפי 100 ₪ תוספת בלבד.

1.3 | בהנחה שלא כל סייעות הבוקר תסכמנה לעובד בקיץ עלול להיווצר חסר תקציבי. 1,323 ₪ לשבוע ו3,968 ₪ ל 15 יום:
תקציב השכר עומד על 2,877 ₪ לשבוע 8,632 ₪ ל15 יום.
עלות העסקה במקרה של תשלום שכר מלא, ולא רק על "תוספת" מגיעה כ 4,200 ₪, לשבוע 12,600 ₪ ל15 יום.

1.4 | אפשרויות איזון באמצעות שימוש בתקציב סל גמיש (800 ₪), ניוד תקציב העשרה (ניתן עד 25% עד 350 ₪), וכמובן עיבוי מספר ילדים מעבר ל-25 ילדים בתקציב הנורמטיבי (תקציב לילד עומד על 203.1 ₪ לפני תקורה):
הסכומים הינם לשבוע ולהלן סימולציות על בסיס הרעיון. ניתן "לשחק" בין האפשרויות למציאת נקודת איזון.

המטרה – כיסוי חסר תקציבי של 1,323 ₪ ולהלן מספר סימולציות:

נספח הרכב תקציב שכר והרכב עלות שכר
הרכב תקציב שכר

 

הרכב עלות שכר

(*) אחוז עלות: מס שכר, ביטוח לאומי, תמורת חופשה ונסיעות בלבד. מדובר בעבודה חד פעמית ו/או ש"נ ולא נדרש הפרשות פנסיוניות. התקצוב בפועל עומד על 40%.