חבר ועד או חבר ועדת ביקורת לא יכול להיות מועסק בשכר או לתת שירותים לעמותה, מגבלה זו ידועה לכל.
עם זאת נראה כי האפשרות של חבר ועד לקבל תגמול והחזרי הוצאות, פחות מוכרת ומקובלת בקרב העמותות.
כדאי לדעת:

1. קבלת מלגות –  על פי מדיניות רשם העמותות כיום, חבר ועד רשאי לקבל מלגה מן העמותה ובלבד שמלגה זו ניתנת לו בהתאם לקריטריונים שוויוניים, ענייניים, ברורים ומפורטים הנהוגים בעמותה. לעומת זאת, חבר ועדת ביקורת איננו רשאי לקבל מלגה כלל, וזאת על מנת להבטיח את אי התלות הנדרשת ממנו לשם מילוי תפקידיו כחוק.

2. גמול ישיבה – החברים רשאים לקבל גמול ישיבה בהתאם למגבלות. תגמול משתנה בהתאם למחזור הפעילות ולתפקיד (עמותה בעלת מחזור עד 10 מליון רשאית לשלם כ-500 ₪ לישיבה, עד 12 ישיבות לשנה).

3. גמול ליו"ר בעמותה בה לא קיים מנהל כללי ניתן לקבוע כי ישולם גמול שנתי קבוע ליושב הראש, במקום גמול ישיבות (עמותה בעלת מחזור עד 10 מליון רשאית לשלם כ-15,000 ₪ בשנה).

4. החזר הוצאות בעלות אופי אישי שהוציא חבר ועד – ניתן להחזיר הוצאות אלו לחבר ועד (ולא לחבר ועדת ביקורת) בתנאים הבאים:

א. הוא לא מקבל גמול על ישיבות.
ב. סכום ההוצאות סביר.
ג. חבר הועד מבצע פעילות הקשורה במישרין למטרות העמותה.
ד. חבר הועד יסכם את תוצאות הפעילות שביצע.
ה. הועד יאשר בפועל את החזר ההוצאות.
ו. אסיפה כללית תדון בהחזר ההוצאות ותאשר אותן אחת לשנה.
ז. האסיפה הכללית תקבל דיווח על סכום ההוצאות.