בכמה שעות שילוב מתוקצב גן ילדים?
האם השעות הללו הן פרטניות לתלמיד ספציפי או לפי בחירת המוסד?
מה התקציב של שעות שילוב ומה העלות שלהם?
תקציב שעות השילוב מורכב משעות דיפרנציאליות וסטטיסטיות.

דיפרנציאליות – כשמן. מיועדות לתלמידים ספציפיים אשר עברו ועדת זכאות ואפיון ותוקצבו בשעות שאושרו להם.
סטטיסטיות – שעות בהן מתוקצב הגן בהתאם לחישוב כללי ומיועדות עבור תלמידים אשר לא עברו ועדת זכאות. התקצוב בגין שעות סטטיסטיות הינו  1.85 ש"ש לתלמיד כפול 5.4% מתלמידי הגן (בניכוי תלמידים הזכאים לשעות אישיות). התלמידים אשר ייהנו משעות אלו נקבעים עפ"י רוב בהתאם להנחיות הפיקוח על הגן.
ערך תקצוב שעת שילוב הינו קבוע בכלל גני הילדים ועומד על כ 370 ₪ לחודש – כלומר כ86 ₪ עלות לשעה.
עלות שעת שילוב – משתנה ותלויה בזכאות האישית של גננת השילוב (דרגה, וותק, גמולים, גילאי ילדיה וגיל הגננת)