לאחרונה התקיימה ביקורת ניכויים באחת מהרשויות בארץ. מס הכנסה דרש למסות את תשלומי דמי האיגוד המקצועיים. הגזבר נזעק. כלל הגזברים אליהם פנה, ענו לו פה אחד : אינך חייב. לאף אחד מהם לא היה מסמך מבסס. הרשות שילמה בהסדר מס שכר בגין 3 שנים. בהתאם לסקירה הקצרה שאסקור כאן – ניתן ללמוד כי מס אישי לעובד, פטור באיגודים הכלולים ברשימה. אולם מס שכר של המעסיק אינו פטור, ולגבי ביטוח לאומי יש לבדוק פרטני.

נתחיל במישור המס:

תשלום לאיגוד מקצועי מוכר כהוצאה גם לעובד השכיר. על מנת להקל על העובד ולחסוך לעובד הגשת דוחות ובקשות רבות להחזרי מס, מס הכנסה הקל והתיר למעסיק שלא להגדיר את התשלום כרכיב הכנסה חייבת במס ולא לבצע ניכוי במקור. ההקלה רלוונטית רק בהתאם לרשימה סגורה של איגודים מקצועיים המופיע באוגדן תנאי שרות בסעיף 4.3.7   – השתתפות בדמי חברות באגודות מקצועיות.
לעומת זאת, מס שכר למעסיק –לא הוסדר.
מאחר ובשנת 2018 יצא מ"ה בחוזר מיוחד בדבר "הכרה בהוצאות השתלמויות לעובדים" ולפיו תשלום עבור ימי השתלמות והווי לעובד מוכרים בתנאים מסוימים. לדעתנו, תשלום לאיגוד מקצועי אשר בעקרו לקידום השתתפות העובד בימי עיון ובהשתלמויות, ראוי שיחשב כהוצאה ללא חבות מס שכר.

נעבור למישור ביטוח הלאומי: 

בחודש 2/2019 פרסם ביטוח לאומי חוזר מעודכן לפיו מימון לימודים / השתלמות/ קורסי הכשרה וכיוצ"ב אשר משולמים לעובד או למוסד הלימודים עבור הלימודים של העובד יהיו פטורים מדמי ביטוח לאומי, כמובן זאת רק כאשר הלימודים מהווים שמירה על הרמה המקצועית הקשורה לתחום עיסוקו של העובד.
לדעתנו, ככל שהחברות באיגוד אינה נושאת אופי מרכזי של השתלמויות ושמירה על רמה מקצועית, יתכן כי ביטוח לאומי ימשיך לדרוש ניכוי…
(חוזר קודם של ביטוח לאומי מיום 01/2017 מתייחס מפורש לתשלומים לאיגוד מקצועיים ומדגיש כי  התרת ההוצאה לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה אינה רלוונטית לעניין חישוב ההכנסה לעניין חוק הביטוח הלאומי)

הערות:

  1. קרן ידע – בשונה מאגודות אחרות גובה דמי החבר מחושב כאחוז משכר העובד ולא סכום קבוע. משכך מקובל להציג בתלוש השכר כהפרשות מעביד.
  2. החזר ממס הכנסה – במידה והעובד שילם בפועל לאגודה מקצועית, יתכן והעובד יהיה זכאי להחזר ממ"ה כהוצאה מוכרת לפי סעיף 17
  3. מס שכר אגודות מקצועיות – נראה כי על פי פסיקת ביהמ"ש העליון דמי חבר לאגודות מקצועיות מהווים חלק משכרו של העובד וחייבים במס שכר (פס"ד ע"א 3844/15, פקיד שומה פתח תקווה נ' שירותי בריאות כללית, ניתן ביום 15.12.2016 פס"ד ע"מ 68374-09-16, מועצה אזורית מעלה יוסף נ' פקיד שומה חיפה, ניתן ביום 10.10.2019)

כמו כן בביקורת ניכויים לעירייה אכן קבע פקיד שומה כי יש לחייב במס שכר. לעומת זאת בחוקת העבודה לרשויות המקומיות נקבע כי "המעסיק לא יישא בכל עלות נוספת בגין החזר דמי החבר כאמור".