החודש

תקציב צהרוני ניצנים הועבר החודש במערכת מת"מ. חודש קודם הופיע כמקדמה, החודש בוצעו תוספות / קזוזים בהתאם לדיווחים. פירוט הקיזוז בגין ההזנה ניתן לצפייה בפרוטרוט בדוח מוכרים. מומלץ לעקוב ולוודא שנתוני התלמידים נקלטו כיאות.

הרחבה על תכנית ניצנים / הפעלת צהרונים.

בעקבות חוק הפיקוח על הצהרונים – לא ניתן להפעיל צהרונים בתעריף גבוה יותר מהתעריף שנקבע בקול קורא ניצנים –
650 ₪ לחודש.

משרד החינוך משתתף בעלות הצהרון בהיקף משתנה בהתאם לאשכול הרשות ברשויות מקומיות שהצטרפו לתכנית "ניצנים".
גני ילדים: התכנית הורחבה לאשכולות 1-5
כיתות א' וב' בבתי הספר: התכנית הורחבה לכל האשכולות 1-10.
התעריף החודשי שנקבע בתכנית ניצנים: 650 ₪ ל – 10 חודשים.
תעריף מרבי כולל תוספות: 935 ₪ לחודש ל- 10 חודשים.

בהתאם לתכנית, ינתן סבסוד להורים, כאשר גובה ההשתתפות מהורה לפי אשכול הרשות נעה בין 50 ₪ ועד 600 ₪ לחודש. כדלהלן:

אשכול הרשותהשתתפות המשרדהשתתפות הורים
1-3600 ש"ח50 ש"ח
4350 ש"ח300 ש"ח
5-6300 ש"ח350 ש"ח
7200 ש"ח450 ש"ח

סבסוד ממשרד הרוווחה

בעקבות המעבר להפעלת הצהרונים דרך תכנית ניצנים נפגעו הורים אשר קבלו סבסוד ממשרד הרווחה במסגרת הפעלת הצהרון דרך משרד התמ"ת.
התקבלה החלטה משותפת של משרדי האוצר, הרווחה והחינוך לתמוך בהורים אלו ולהקל את נטל ההשתתפות.
ההליך יכלול:

שלב א' – העברת מידע על הזכאים ממשרד הרווחה למשרד החינוך
שלב ב' – משרד החינוך יעביר לרשות המקומית
שלב ג' – הרשות המקומית תאשר את רשימת הזכאים
שלב ד' – משרד החינוך יעביר את הסכום בהתאם, הרשות המקומית תעביר את הסכום לזכאים ותדווח על הביצוע למשרד.

הגורמים השותפים בהפעלת הצהרון

משרד החינוך – אחראי על הריכוז הפדגוגי, הזנה והשתלמויות.
הרשות המקומית – העסקת רכז רשותי, מעטפת ותקורה.
זכיין ההפעלה – תפעול וכח אדם, חוגים והעשרה.

עלויות שכר59,661זכיין
חוגים והעשרה13,740זכיין
הזנה60,720משרד החינוך
ריכוז עירוני1,334רשות מקומית
ניהול ומשרדיות7,474רשות מקומית
סיכום עלות שנתית142,929 ש"ח

ניתוח תקציבי למודל התכנית – נקודות תורפה

במודל התקציב קיים גרעון מובנה.
מחד, התעריף שנקבע הינו מינימלי. מאידך, ברמות השכר והשירות המבוקש נקבעו דרישות סף גבוהות מהשוק. המשמעות היא כי פתיחת צהרונים עם מספר ילדים גבולי – מהווה חשיפה לגרעון.

• שכר מתומחר פר שעות בתוספת 40%. שיעור עלות מעסיק: מחושב בשיעור 40%. שיעור מינימלי בעלויות בפועל 43%. לא הובא בחשבון מלוי מקום, הוצאות בגין חופשת לידה וניצול מחלה משנים קודמות.
• התקורה עומדת על 10% בלבד (ללא הזנה) רוב הסכום מנותב להוצאות ניהול ומינהל. לא נותר סכום מספק להוצאות חשמל ומים אחזקה בסיסית וניקיון. אלו מושתות על הרשות/הורים/בעל הנכס.
• ריכוז גנים – משרה אחת לכל 80 מסגרות. יוצר פער מינהלי. מושת על הרשות / על המוסד.

בקרה על התכנית

במהלך השנה:
דוחות ביצוע מדויקים. התאמת ילדים, מסגרות, עובדים.
בקשת אישור חריגות ממוסמכת. תעוד סוגיות ואישורים.
אין להסתמך על אישורים משנים קודמות.
עמידה בתקרת התקציב – פר ילד ולא פר מסגרת! ילד * תעריף = תקרת תקציב. המשמעות תקרה או עלות בפועל כנמוך.
ביקורות פרטניות:
שלבים: א טיוטה / ב דוח / ג דרישת קיזוז / ד תיקון או קיזוז
שיתוף פעולה ועמידה בלוחות זמנים.
העברת תשובות בהירות וממוסמכות.
וידוא כי התשובה נקלטה והתקבלה.