אז צעד ראשון – הגשה. איך עושים את זה?

מדי שנה נקבע במסגרת חוק התקציב השנתי, סכומי תקציב שנתי למשרדי הממשלה בתמיכה בנושאים שונים. משרדי הממשלה קובעים מבחנים לחלוקה. מבחני התמיכה מפורסמים באתר משרד המשפטים, קישור >>> או באתר גיידסטאר בקישור >>>
מבחן התמיכה מגדיר תנאי סף אשר מי שעומד בהם זכאי לקבלת תמיכה.
לכל מבחן תמיכה קיימת רשימת טפסים ומסמכים שנדרש להגיש במסגרת הבקשה לקבלת תמיכה.

משרדי הממשלה התומכים:

1

על מנת לקבל תמיכה יש למלא את טפסי הבקשה במלואם, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, ולהגיש את הבקשה עד למועד שנקבע. בקשות תמיכה למשרדים שעובדים בפורטל התמיכות במרכב"ה, מוגשות באמצעות פורטל התמיכות (מערכת אינטרנטית).
לאחר המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה, ועדת התמיכות במשרד התומך דנה ומחליטה האם הבקשה עומדת בתנאי הסף לקבלת התמיכה ובאם כן, מהו גובה התמיכה לה זכאי הגוף שהגיש את הבקשה.
הכללים לקבלת כספי התמיכה (לאחר אישור התמיכה) נקבעים ע"י המשרד התומך. לדוגמא, בחלק מהמבחנים כתנאי לקבלת כספי התמיכה יש להגיש דיווחים על ביצוע הפעילות שבגינה אושרה התמיכה.

תרשים הזרימה כפי שמפרסם החשכ"ל:

2

ארבעה תמרורי אזהרה לפניכם.
מהן דרישות הבסיס ממקבלי התמיכות? רגולטור מרכזי – החשכ"ל – משרד האוצר

[!] תמרור אזהרה ראשון: הוצאות הנהלה וכלליות

התמיכות מוענקות מכוח סעיף 3א לחוק יסודות התקציב. מאחר וכספי הציבור, הן התקציב הממשלתי והן תרומות הציבור לאותם גופים, מיועדים קודם כל לקידום מטרות חברתיות, הרי שהוצאות הנהלה וכלליות מופרזות מסיטות את כספי הציבור מהמטרות שלשמן יועדו.
להלן מדרגות שיעור הוצאות הנהלה וכלליות. תקרת הנהלה וכלליות מחושבת על פי מדרג, כאשר ככל שסכום המחזור עולה, אחוז הנה"כ נמוך יותר רק על התוספת השולית.

3

במוסד שמחזורו לא עולה על 300 אש"ח שכר המנהל הכללי (עד 40% מהמחזור) לא ייכלל כהוצאות הנו"כ. – לצורך תחשיב הנו"כ כן תובא בחשבון פעילות בשווה כסף במגבלות המצוינות (הכללת בדוחות וכו'). – תוקם וועדה שתהיה מוסמכת לאשר חריגות על בסיס בקשה מנומקת.
הערה: בהתאם לנוהל שר האוצר הוקמה באגף החשב הכללי ועדה מיוחדת המוסמכת לאשר למוסדות ציבור חריגה מהשיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות. הדיון בוועדה מתבסס על בקשה מנומקת של וועדת התמיכות במשרד התומך.

[!] תמרור אזהרה שני: שכר של בעל תפקיד

עוד נקבע כי עלות שכר של ממלא תפקיד ניהולי בהיקף כלשהו לא תעלה על 620 אלף ₪ בשנה. שימו לב כי נציבות מס הכנסה הגבילה שכר בכירים למוסד ציבורי מוכר לפי סעיף 46 לעניין תרומות, כמי שמקבל שכר של חברה ממשלתית (כ-40 אש"ח ברוטו). העלות נבחנת בין אם המנהל מועסק כשכיר, עצמאי או נותן שירותים באמצעות קבלן משנה. בהסתייגות, תשלומים עבור רכיבים סוציאליים המשולמים באופן חד פעמי ולא כתשלום או הטבה דחויים, לא ייחשבו כחלק מעלות השכר המרבית.
אם אתם גבוליים, כדאי לבחון מהם הרכיבים שנדרש לכלול בעלות השכר, ולבצע תחשיב פרטני.

[!] תמרור אזהרה שלישי: גרעון או עודף

לשם מניעת שימוש בכספי תמיכה לטובת כיסוי גירעונות,

קבע החשב הכללי כי לא תאושר תמיכה למוסד ציבור אשר בדו"ח הכספי המבוקר האחרון שלו נרשמה יתרת נכסים נטו לשימוש לפעילויות שלא יועדו בשיעור של מעל 100% ממחזור הכנסותיו השנתי לפי אותו דו"ח כספי, אלא בכפוף לתכנית הבראה.
–  עודפים

על מנת לוודא חוסן כלכלי של הגופים הנתמכים, קבע החשב הכללי כי לא תאושר תמיכה למוסד ציבור אשר לפי הדו"ח הכספי המבוקר האחרון שלו גרעונו המצטבר עולה על 50%. ממחזור הכנסותיו באותה שנה, על פי אותו דו"ח, אלא אם כן אישרה ועדת התמיכות תכניות הבראה עבור הגוף. במוסד הנתמך לראשונה – הבדיקה תעשה לפי 30% גרעון.
   –  גרעונות

[!] תמרור אזהרה רביעי: מימון עצמי (מאצ'ינג)

מאחר וכספי התמיכה מיועדים לסיוע במימון פעילות אותה הממשלה מעוניינת לעודד, ולא למימונה המלא, ועל מנת שלא ליצור תלות מלאה בכספי הממשלה, נקבע בחוק יסודות התקציב ובנוהל שר האוצר כי מוסד ציבור יידרש לממן את הפעילות הנתמכת ממקורותיו העצמיים בשיעור של לפחות 10% מעלותה. יש לבחון כל בקשת תמיכה לגופה.

וכן – יש בהחלט גם ביקורות…

במסגרת מערך הביקורת בחשכ"ל מבוצעות הביקורות הבאות:

4