משרד החינוך החל בתקצוב גני חינוך מיוחד במוכש"ר בהתאם לפרופיל פרטני של הבעלות. וזאת החל משנת תשפ"א. בשלב זה, משרד החינוך עדיין מגדיר את תקצוב הגנים כמקדמה. בהתאם לפרופיל צוות ההוראה שדווח למשרד, צפוי להתבצע תוספת כספית או קיזוז כספי.

הדגשים שעלו בבדיקת משרד מישו"ר מול משרד החינוך:
⇐ לבעלות המפעילה גנים רגילים וגני חינוך מיוחד יחושב פרופיל לגני חינוך מיוחד בלבד.
⇐ חישוב הפרופיל יבוצע ברמת בעלות ולא ברמת מוסד (סמל גן ספציפי).
⇐ יבוצעו שני תחשיבי פרופיל: פרופיל לעובדים שהצטרפו לרפורמה ופרופיל לעובדים בעולם ישן.
⇐ לבעלות שתצטרף לרפורמה בשיעור חלקי יבוצעו שני חישובי פרופיל, תקציב הגננות יחושב עפ"י שקלול שיעור ההצטרפות לרפורמה.

מוסד החושש כי וותק צוות ההוראה שלו נמוך מסכום התקציב המתקבל (נמוך מB.A. וותק 6 ולעניין החזר מקדמה נמוך מ B.A. וותק 14) מומלץ שיבצע הערכות תקציבית על מנת להיערך לקיזוז הצפוי.
ניתן לפנות ולקבל הדרכה ממירי סוקולובסקי miris@cpa.mishor.co.il 
או מרו"ח בתיה ברזל batyava@cpa.mishor.co.il

שלבים בביצוע חישוב הפרופיל לבעלות, משרד החינוך לא פרסם לוחות זמנים, מומלץ לפעול בהקדם: