רכישת / מכירת עסק / פעילות / מניות מהווה בדרך כלל עסקה הונית. במקרים רבים העסקה ההונית או חלקה יכולה להיות מוגדרת כעסקה פרותית. ההחלטה עשויה להשתנות בהתאם ל: מטרת הרכישה, מקורות למימון הרכישה, האם קיים שותף נוסף בעסק, האם קיים הפסד הון שניתן יהיה לקזז ממנו את רווח ההון וכו’.

עסקה הונית ופרותית

לאחר בחינת כל הנתונים, מומלץ לבחון את השפעת המס מאופן מיסוי העסקה כהונית, פרותית או רכישה באמצעות חלק ה2 לפקודה. הצד אותו אתה מייצג הינה המכרעת לצורך ההחלטה, דוגמאות להגדרת העסקה:

הונית 1. רכישה הונית רגילה – הרוכש משלם עבור המניות – השפעת המיסוי: לרוכש – השקעה שניתנת לקיזוז בעת מכירה או מימוש. למוכר – 30% מס רווח הון.
פרותית 2. פיצויים/ קצבה /דמי ניהול/ ייעוץ למוכר או לשאריו – השפעת המיסוי: לרוכש- פיצויים או קצבה מוכרת כהוצאה בעסק. למוכר-מס שולי או מס מופחת על קצבה.
הונית ופירותית 3. רכישת מוניטין אישי של המוכר – השפעת המיסוי: לרוכש – פחת על מוניטין מוכר כהוצאה בעסק, למוכר – מס קבוע של 25%.
חלק ה2 לפקודה 4. רכישה באמצעות חברת אחזקות – השפעת המיסוי: לרוכש – תשלום עבור הרכישה אינו מהווה הוצאה שלא ניתן לקזז עד למכירה/פרוק או מימוש אלא רכישה באמצעות חברה נוספת, כך הרוכש מלווה את כספי הרכישה לחברת האחזקות שרוכשת את המניות, דיבידנדים מהחברה הנרכשת יועברו לחברת האם ללא מס (דיבידנד בין חברות) וימשכו לחשבון הבעלין ללא מס אלא כהחזר הלוואה רא’ ברחבה בפרק הבא. למוכר – שיעור מס רווח הון 25% (מס שולי אם נרכש לפני 2003).

לכידה

סוגית המוניטין

הסוגיה המדוברת ביותר בעסקאות מסוג זה הינה סוגית המוניטין. מוניטין בעצם מהווה “נקודת איזון” בין האינטרסים של המוכר לאלו של הרוכש. הסיבה היא בשל הטבת המס לשני הצדדים. צד הרוכש יוכל להכיר בהוצאות פחת 10% מידי שנה על הנכס הנרכש והמוכר ימוסה בשיעור קבוע של 25%. לפני החלטה הגדרת רכיב מהעסקה כעסקת רכישת/מכירת מוניטין יש לזכור:

> במידה ומדובר בעסקה עם צד קשור (יש לדווח בטופס הדיווח על רווח הון)

במישור הפרטי – המוכר ימוסה 25% על מוניטין
במישור החברה – מס הכנסה לא מתיר ניכוי הוצאות פחת והתשלומים ימוסו כדיבידנד – 50% מס
כלומר, הרווח בעסקה זו הינו מינורי – רווח של 5% מס בתמורה לביקורת שומה וניכויים

> חובה לערוך הסכם ולאמוד את המוניטין ע”מ שיוכר גם אצל המוכר וגם אצל הקונה. השיעור הסביר הינו 15% ממחיר העסקה. עצה פרקטית: מומלץ לקבוע שיעור גבוה יותר, כשתבוא ביקורת הפשרה תהיה על 15%.