הכללים למתן הנחות בארנונה, תחשיב שיפוי משרד הפנים והדגשים פרקטיים למחלקת גביה ולגזברות.

התקנה:
בהתאם לתקנות שר הפנים מתאריך 23.04.20 נקבעו הוראות למתן הנחות לארנונה עסקית לתקופה המשבר. הנחה בשיעור של 100% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בעד החודשים מרץ-מאי 2020, או – אם החליטה על כך הרשות המקומית והודיעה עד ל 01.05.20 – בשיעור של 25% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בשנת 2020.

אינם זכאים להנחה:
1. ארנונה בעסק שבמבנה מגורים או באדמה חקלאית
2. בנק וחברות ביטוח
3. מערכת סולארית (בין אם ממוקמת על גג ובין אם לא)
4. היו רשאים לפעול גם בתקנות צו החרום: מכירת מזון/ בית מרקחת / אופטיקה/ חנות שעיקר עיסוקה במכירת מוצרי הגינה, מעבדה לתיקון מחשבים.
5. נכס שקיבל פטור מארנונה / נכס ריק

מענק שיפוי לרשויות:
הוקצב תקציב בסך 2,647 מיליון ₪ עבור שיפוי הנחות עסקים הצפויות להינתן ע"י הרשויות המקומיות.
סכום ההנחה הצפויה בכלל הרשויות עומדת על 2,787 מיליון ₪, על מנת לאפשר תיקון רישומים של נכסים זכאים, שוריין במסגרת התקציב סכום של 181 מיליון ₪ . התיקון מיועד לזכאים נוספים כמו נכסים ממשלתיים. נקבעו גם כלליים לחלוקת השיפוי בגין אזורי תעשיה משותפים. השיפוי הינו בגבוה ההנחה – 25% מתחשיב החיוב השנתי לעסקים.

מקורות המימון לשיפוי – 90% משרד האוצר, 5% קרן נקיון משרד הפנים, 5% השתתפות רשויות מקומיות איתנות ונטולות מענק באמצעות הקטנת מקדם השיפוי שלהן.
תחשיב הבסיס ממנו נגזר שיפוי בשיעור 25% (1)

98

(1) שיעור ההשתתפות בסך השיפוי הינו משתנה מרשות לרשות: מקבלת מענק 100%, איתנה 92%, יתר רשויות 96%

(2) נתוני חיוב ושיעורי גביה – מידע מדוחות כספיים לשנת 2018! סך חיוב בתוספת קידום לפי שיעור העידכון לשנים 2019-2020 בתוספת 2%.

מועדי תקבול שיפוי מענק?

99

הדגשים פרקטיים לגזבר ולמחלקת גביה:

⇐ בדיקת סיווג הכנסות ארנונה דוחות כספיים לשנת 2018!- תחשיב השיפוי אינו כולל חיוב בגין "נכסים אחרים" בנספח טבלת שטחים וגביה בדוח 2018. במידה וישנם נכסים הזכאים להנחה ואשר סווגו לסעיף זה, פנו מידית לבקשת תיקון תחשיב השיפוי שלכם.
⇐ סיווג הנחות – חשוב להקפיד לסווג את ההנחה לקוד נפרד במערכת הגביה- הנחה בעקבות משבר הקורונה.
⇐ פריסה – הרשות המקומית רשאית לעדכן הסדר תשלומים של משלם ארנונה באופן אשר יסייע לעסקים.
⇐ בקרה – ברשויות שבהן ההנחה ניתנת ע"י עובדי מחלקת הגביה באופן אוטומטי ואין צורך בהגשת מסמכים או פנייה למחלקה חשוב לבצע בקרה לוודא שכל הנכסים הזכאים קיבלו את ההנחה, שקבלו רק הזכאים, ושההנחות סומנו במערכת.
⇐ החרגה – מחזיק בנכס אחר אשר הפעילות בו מנויה על השימושים המפורטים בתקנה 5(א) לתקנות שעת חירום – משבר קורונה ובשל כך לא ניתן היה להפעיל את הנכס לתקופה העולה על 21 ימים – זכאי גם כן להנחה באישור היועץ המשפטי של הרשות בכפוף לקביעת הגזבר.
⇐ סוגיות בגינם לא נתנו את הדעת: רשות שבחרה במתן הנחה בשיעור 25% על פני השנה האם תוכל לאפשר לעסק שנסגר לפני סוף שנה להתאים את גובה ההנחה? כיצד יש להתייחס לבתי מלון ומוקדי תיירות הצפויים להיות סגורים בתקנות תקופה ממושכת יותר?