בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 9/ 2016 (בשיתוף משרד החינוך) הובהרה חובת הרשויות לקיים מכרזים להפעלת בתי הספר בחטיבה העליונה במבנים בבעלות הרשות (הקצאה / שימוש קרקע + בינוי משרד החינוך), כאשר עד לשנת תשפ"א – כל ההתקשרויות להפעלת בתי ספר צריכות להתבצע עפ"י מכרז התואם את הוראות החוזר. ביום 25.3.2020 פורסמה אורכה לרשויות בעקבות מגפת הקורונה ונדחה בשנה עד תשפ"ב.

תנאי סף :
במכרז יכולות להתמודד רק בעלויות שעומדות בתנאי הסף:
ביניהם ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלת שני מוסדות על יסודי או חמש שנים בהפעלת מוסד אחד.
התמודדות בהפעלת 3 מוסדות ומעלה מחייבת ניסיון של שנתיים בהפעלת 3 מוסדות.
המכרז יכלול בדיקת איתנות פיננסית, מסמכים ושורת התחייבות המתייחסות למגבלת גביה מהורים, התחייבות תשלום שכר מורים וכן הלאה.

ניקוד:
מרכיב המחיר מהווה 15% בלבד מהציון:
ככל שהבעלות גובה פחות תקורה עבור פעילות מטה כך תקבל ציון גבוה יותר, ובכל מקרה עלות תקורה תעמוד לכל היותר על 6% מתקציב המשרד (בנוסף למרכיב הקבוע המיועד להוצאות תפעול ותקורה במוסד עצמו).
כמוכן תבאנה בחשבון השקעות נוספות של הבעלות מכספי התקורה המותרת או ממקורות חיצוניים לחלוטין (לא כספי הורים) במקרה כזה, בעלות שמתחייבת במסגרת מכרז להשקעת תקציבים בבית הספר תתבקש להראות את המקור התקציבי להשקעות אלו.

מרכיב האיכות מהווה 85% מהציון:
• ניסיון                            10%
• "התמונה החינוכית"        50%
• עדיפות למלכ"ר              5%
• שיקול דעת של הרשות   20%.

* ניקוד זה מחושב ע"י משה"ח בהתאם למודל מתוקף והשוואתי שבנה המשרד. הערה: בית ספר נשוא המכרז יקבל משקל גבוה יותר במקרה והבעלות המתמודדת מנהלת את בית הספר. (הניקוד לבעלות ותיקה עודכן והינו גבוה יותר בשקלול הסופי מאשר במודל הקודם).

התחייבות הרשות לתשלומי הוצאות ורכוש:

משרד החינוך מחייב את הרשות להשתתפות בהפעלת המוסד.
כיום בעלויות אינן יכולות לתבוע השתתפות מטעם הרשות (למעט אגרות חוץ בחינוך מיוחד).
הרשות תשתתף במוסד בהיקפי השתתפותה בבתי ספר דומים בבעלותה ובכל מקרה לא יפחתו ממימון השירותים הבסיסיים החיוניים להפעלת בית ספר, לו היה מופעל על ידה:
שוטף:

1) השלמת תקצוב נורמטיבית ל-100% של עלות עובדי המינהל, השירותים והסיוע.
2) השתתפות באחזקה שוטפת של שירותים, תוך השלמה נורמטיבית של תקציבי משרד החינוך.
3) תשלום חשמל ומים בגובה שלא יפחת מהעלות הממוצעת של חשבונות אלה בשלוש השנים האחרונות, בהצמדה למספר התלמידים בבית הספר.

בינוי ושיפוץ:

4) עלויות רישוי – בטיחות ובריאות.
5) תיקון ליקויים מהותיים במבנה או בסביבתו.
6) הנגשה.

• במסגרת ההסכם בין הרשות לבין המוסד יקבע שיפוי מצד המוסד המפעיל במקרה שבוצע במבנה פעילות לא מאושרת או פגיעה פיזית. כמוכן המוסד יתחייב להשאיר את הציוד שהתקבל במבנה ולשמור על הרכוש.
אין צורך לבצע במקביל למכרז, גם נוהל הקצאה בגין העמדת המבנה של מוסד החינוך לשימושו של הזוכה במכרז.
• רכוש שנרכש מכספי תרומות יילקח על ידי הבעלות אם תופסק עבודתה, ובלבד שהתרומה אינה מחוברת בחיבור של קבע למבנה או למקרקעין ולא ניתנה לתלמידי בית הספר הספציפי ו/או לרשות המקומית הספציפית. אם מדובר בתרומה לבעלות, שאיננה מיועדת ו"צבועה" כאמור, שהרשות ו/או הבעלות החדשה מעוניינות להשאיר בבית הספר, יוסדר הנושא בין הצדדים.