א. רשם העמותות קובע כי עמותה רשאית להעביר כספים למלכ"ר אחר בהצטברות התנאים:

1. תואם למטרות העמותה.
2. התאגיד המקבל הינו מלכ"ר הפועל למטרות דומות.
3. ידוע לנותני התרומות כי יתכן והתרומות יועברו.
4. כאשר הסכום או הנכס המועבר מהותיים, יש לקבל את אישור האסיפה הכללית.
5. העמותה תפקח כי נעשה שימוש בכספים המועברים למטרה שלשם כך הועברו.
6. לתאגיד המקבל יש אישור ניהול תקין בתוקף. (אם אין, יש לבצע כהלוואה עד לקבלת אישור ניהול תקין ואז יוכר כתרומה.)
7. יש לדווח בדוח המילולי.

ב. עמותה מאושרת לעניין סעיף 46 רשאית להעביר כספים רק לעמותות מאושרות לעניין סעיף 46. המלצות וועדת פריש:

עמותה רגילה – רשאית להעביר כספים רק לעמותות מאושרות לעניין סעיף 46.
ארגון תומך – רשאי לתמוך בעמותה שאין לה אישור סעיף 46 בשנתיים הראשונות לפעילותה בתנאי שסך היקף התמיכה בעמותות ללא סעיף 46, לא יעלה על 15% מכלל היקף התמיכה שהארגון מעביר לעמותות.

ג. עמותה נתמכת חשכ"ל 3א

1. אפשרי במקרה שהתמיכה הציבורית (מכלל משרדי הממשלה, רשויות מקומיות ותאגידים שהוקמו על פי חוק)  לא עולה על 25% ממחזור העמותה ונמוכה מ-5 מיליון ש"ח באותה שנה.
2. בכל מקרה אחר, ניתן להעביר רק לתאגיד מלכ"רי בכפוף לרשימה ארוכה של הוראות ייחודיות כגון הסכם עם תורם, גוף מנהל ועוד.

 

ראה גם: מתן הלוואות לגוף אחר, בריבית או ללא ריבית >>>