בהתאם להחלטת הממשלה על העברת הפיקוח על מעונות היום למשרד החינוך – משרד החינוך החל להיערך עם הכשרת צוות המטפלות. תאריך אחרון להגשת בקשה להכשרת מטפלות 31.3.2022
ההכשרות יכללו: קורס של 220 שעות בתחום החינוך טיפול, קורס של 22 שעות עזרה ראשונה, קורס של 14 שעות התנהלות בטוחה, 4 שעות הדרכה פדגוגיות וליווי מקצועי בתוך מעון היום. המטפלות תהיינה זכאיות לכ 2,500 ₪ עבור מילגת לימודים. ולא תשלמנה שכר לימוד בגין לימודים אלו.

ההכשרה תתבצע ע"י המוסדות להכשרת עו"ה. משרד החינוך יצא בקול קורא:

ריכוז התכנית: 2-4 ש"ש בהתאם למספר הלומדים.
תקצוב כל משתלמת: מוסד אקדמי- 6,167 ש"ח. שאינו אקדמי- 4,456 ₪. הסכום כולל 2,500 ש"ח מענק למשתלמת.