תקציב הסייעות הרפואיות יהיה בהתאם לשבוע לימודים של 5 ימים בלבד. כך תקצוב של סייעת רפואית לתלמיד הזכאי לסיוע מלא יהיה 25 ש"ש בלבד.

תלמידים בכיתות א – ד        יתקבל תקציב עבור 5 ימים בשבוע. סה"כ 25 ש"ש, תלמיד הזכאי לסיוע חלקי יקבל לפי יחס זה.
תלמידים בכיתות ה' – י"ב    יתקבל תקציב בהיקף של 60% מהזכאות שאושרה.
תלמידי הגנים                    אין שינוי בשיעור התקצוב.

ככל שהסייעות פעלו בהיקף גבוה יותר, על הרשות לפנות למשרד החינוך ולצרף אסמכתאות רלוונטיות.