חידוש לעניין מוסדות מאושרים לפי סעיף 46 לפקודה: הגדלת התקרה של שכר מנכ"ל לאוניברסיטאות, מכללות ומוסדות גדולים. חשוב לדעת – לפי הוראות החשב הכללי: אין שינוי. תקרה שנתית לשכר מנכ"ל 620,000 ₪. להלן הדיפרנציאציה לפי נציבות מס הכנסה לפי מחזור העמותה:

מחזורמס' בכיריםמנכ"לסמנכ"לים ואחריםשכר העובדעלות מעביד
עד 50 מלש"חלפי שכר מנכ"ל משרד ממשלתי - נוהל תמיכותלפי שכר מנכ"ל משרד ממשלתי - נוהל תמיכותלפי שכר מנכ"ל משרד ממשלתי - נוהל תמיכות 620,000 לא כולל מס שכר
50-100 מלש"ח2125% משכר מנכ"ל ממשלתי110% משכר מנכ"ל ממשלתימוכפל באחוז הרלוונטימוכפל באחוז הרלוונטי
100-150 מלש"ח5150% משכר מנכ"ל ממשלתי125% משכר מנכ"ל ממשלתימוכפל באחוז הרלוונטימוכפל באחוז הרלוונטי
150 מלש"ח ומעלה8175% משכר מנכ"ל ממשלתי150% משכר מנכ"ל ממשלתימוכפל באחוז הרלוונטימוכפל באחוז הרלוונטי

לעניין השקעות בנכסים מניבים, ארגון מלכ"רי יוכל להשקיע עד 10% מהשקעותיו גם במניות סחירות, ככל שקיימת לו ועדת השקעות פנימית. ו-20% מהשקעותיו, ככל שקיימת ועדת השקעות חיצונית. ככל שלא קיימת ועדת השקעות – ניתן להשקיע רק ברשימה מוגבלת של השקעות.