במסלול החדש לא קיימת עוד הגבלת תקרת סכום השכירות.
כן חייב להיות צמוד למחירי שוק של נכסים דומים וקיימת הגבלה על העלאה משנה לשנה. כמוכן חובה לאפשר השכרה לטווח ארוך של – 5 שנים + אופציה ל-5 שנים נוספות תוך מתן אפשרות לשוכר לצאת קודם סיום התקופה
בקשות שיוגשו למשרד הכלכלה עד 31/03/2024 ידונו לפי ההוראות הישנות או החדשות

חוק עידוד השקעות הון מבקש לעודד השכרת דירות למגורים. ההטבה מיועדת ליזמים שבונים דירות מגורים או למי שרוכש דירות מגורים בפרויקט אחד בטרם סיום הבניה.

מהם התנאים לקבלת הטבות המס?

 

תמצית ההבדלים לעומת חוק ישן:

 

 

הדגשים (מהותי…)

⇐ הגדרת המילה "בנין "היא "בנין אחד או קבוצת בנינים שהתקבל היתר ונבנו באותה תקופה ובאותו אתר. חובה לצרף לבקשה היתר בניה אחרת תיסגר הבקשה!
⇐ "חלק מבניין" יוכר גם הוא באישור מיוחד. לבעלים או לקרובו אין זכויות נוספות ביח"ד בבניין! אלא בתנאים מסוימים
אין להשכיר לקרובים!
⇐ השכרה הינה 15 מתוך 18 שנה, אבל על מנת לעודד השכרה מידית נקבע שב-6 שנים הראשונות יש להשכיר מינימום 5 שנים.
⇐ במכרזים של דיור להשכיר קיימים תנאים שונים במעט
⇐ הוספת דירות לבנין קיים (כגון בתמ"א 38) – במידה והתווספו 10 דירות חדשות או 6 דירות באזור פריפראלי ניתן להביא את הבקשה לדיון במנהלת
⇐ בבנין שנהרס כליל – יחשב בתנאים לבנין חדש לגמרי – יצורף תצהיר שהבנין נהרס בהתאם להיתר בניה
⇐ במידה ומספר בעלי דירות מבקשים להגיש במשותף – במידה והדירות מוחזקות במושע (כולם מחזיקים בכל הדירות) אפשרי בתנאי שכולם חותמים על ערבות לגבי עמידה בתנאים. במידה ואינן מוחזקות במושע (יש לכל אחד מהבעלים חלק מסוים) אפשרי להגיש רק באמצעות תיאגוד משפטי אחיד לכל הדירות או שכל אחד מהם עומד בתנאים בפני עצמו

 

תהליך הלכה למעשה (טכני)
⇐ יש להגיש בקשה להקמת משתמש במערכת קלכלית ולוודא קבלת שם משתמש וסיסמא
⇐ יש לשדר בקשה מקוונת תוך צירוף כל המסמכים הנדרשים: היתר, נסח / אישור זכויות, אישורי עו"ד ועוד
⇐ המנהלת בודקת את הבקשה ולעיתים מתבקשים מסמכים נוספים
⇐ במידה ומאושר מתקבל כתב אישור זמני בו נכלל עלות הנכס והשיפוץ כפי שהצהיר מגיש הבקשה
⇐ כשמסתימת הבניה ולא לפני תום שנה ראשונה של שכירות מוגש דוח ביצוע סופי בו מפורטות העלויות הסופיות ופרטי חוזי השכירות. כמו"כ יש לצרף אישור רו"ח לכל הנ"ל, עמודים עיקריים של חוזי השכירות ואישור המנהלה לכל שנת מס עד למועד הגשת דוח הביצוע הסופי כי הדירות שימשו לטווח ארוך.
⇐ בהגשת הדוח השנתי למס הכנסה מצרפים נספח על נתוני ההכנסות והוצאות מנכס המאושר לפי חוק עידוד והצהרה כי התקיימו של תנאי התוכנית בשנת המס. כדאי לצרף גם את כתב האישור הסופי.