חוק ההכלה מתעדכן "תוך כדי תנועה" ולהלן מספר הדגשים משמעותיים העוסק בהמרה שעות הוראה בשעות סיוע, קיזוז שגוי במוסדות על יסודי אשר תוקן לאחר פניית משרד מישו"ר, וחסרי תקצוב הנבחנים בימים אלו במשרד החינוך.

1. קיזוז סייעות במוסדות על יסודי
בתקציב מוסדות העל יסודי בחודש פברואר 2021 בוצע קיזוז בגין תלמידי מסלול 07 אשר בחרו בשעות סיוע. הבחירה נעשתה ע"י המוסד והתלמיד במערכת פילוח תמיכות. הקיזוז האמור לא בוצע בשעות הוראה (בהתאם לתקציב) אלא בשעות סיוע.
בהתאם לרפורמה, ניתן לבחור בהמרת שעת הוראה במוסד על יסודי ל 5.4 שעות סיוע. תקציב שעות ההוראה עבור תלמידים אלו הינו 2.4 ש"ש משכך היקף שעות סיוע יעמוד על 12.96.
תעריף שעות הוראה נע בין 280 ₪ ל 700 ₪ (תלוי בוותק, גמולי השתלמות, שיעור הצטרפות לרפורמה ושעות גיל ממוצעות), תעריך שעת סייעת עומד על על 216 ₪ והינו קבוע ואינו מושפע מפרופיל בפועל.
מודל זה הוביל לגירעון תקציבי משמעותי למוסד. מודל ההמרה שגוי ויוצר פערי תקצוב של 60% עד 200%.

במענה לפנייתנו השיב משרד החינוך:

1. בחודש נוכחי בוצע תיקון לקיזוז כך שיעמוד על שיעור 70% ולא 100%. התחשיב בוצע רטרואקטיבית מתחילת שנת הלימודים.
2. לגבי בסיס ההמרה – התחשיב נקבע בישיבה משותפת של מספר אגפים במשרד (אמחי –חינוך מיוחד – חשבות –תקציבים ) הנושא צריך להבחן לצורך דיון וקבלת החלטה.


2. חסרי תקצוב במוסדות מוכש"ר בהשוואה למוסדות רשמיים
במוסדות המוכש"ר קיים חסר תקצוב בכמה סעיפי תקציב של חוק ההכלה:
האחת – תוספת שקלית שנתית בסך 52 ₪ עד 300 ₪ לתלמיד בהתאם לעשירון הטיפוח ולשכבת התלמיד. מטרתו של התקציב: "לאפשר מתן מענים ייחודיים ומעטפת תומכת לתלמידים מאותרים, לצוותי חינוך ולהורים".
השנייה – שעות הכלה – אינן ניתנות במוכש"ר אלא רק למוסד רשמי. "שעות ההכלה מיועדות למתן מענה לתלמידים הזקוקים לתמיכה בהיבטים לימודיים, רגשיים, התנהגותיים וחברתיים. התגמול בגין שעות ההכלה יהיה כשעות תקן רגילות. אין צורך לקיים ועדת שילוב או לצרף מסמכים קבילים בגין שעות ההכלה"
השלישית – רכז הכלה והשתלבות אינו מתוקצב במוכש"ר אלא רק למוסד רשמי. "תפקיד רכז ההשתלבות בבתי הספר היסודיים נועד לתת מענה פדגוגי למורים בכל הנוגע להוראה ולמידה בכיתה ההטרוגנית. תפקידו של הרכז לתת מענים למורים להתמודדות עם הפרט בתוך הכיתה השלמה".

משרדנו הפנה את תשומת לבו של הרב מאיר פרוש, סגן שר החינוך אשר פנה לאגף החינוך המיוחד, נמשיך לעקוב…


3. תקצוב מרחבי הכלה בבתי ספר
משרד החינוך הוציא קול קורא לרשויות מקומיות עבור מרחבי הכלה בבתי ספר רשמיים ומוכש"ר.
בקשות ניתן להגיש עד ה 2.5.2021.
הרכיבים המתוקצבים:

• שיפוץ והתאמה פיזית של מרחב קיים
• יצירת מרחב באמצעות בנייה קלה, סגירת קומת עמודים, מרפסת וכו' ועפ"י כל דין
• רכישת מבנה יביל
• ריהוט והצטיידות מותאמים

כל רשות זכאית להגיש 2 בקשות. מומלץ לנסות לדאוג שהבקשה תהיה עבורכם…