הטופס יאחד את שני הטפסים הקודמים – 161 הישן (הצהרת מעסיק) וטופס 161א (הצהרת עובד). יכללו מלוא התחשיבים והבדיקות שבוצעו עד כה ע"י מס הכנסה. כמו למשל תקרה לרצף קצבה ופיצויים.
נקודת הזמן המחייבת, מביאה לשקיפות ולעצירה לבחינה – בבחירות העובד המשפיעות עליו לזמן ארוך.
בתי התוכנה נערכים לשינוי. מס הכנסה מתעד לאפשר דיווח מקוון שיחליף את זה הידני.

הטופס מחולק ל-3 חלקים:

זו ההזדמנות שלך לבחור:
⇐ משיכה כספי פיצויים (מענק) חייב / פטור מס:
תקבול פיצויים בפטור משפיע על גובה הקצבה הפטורה ממס בעת פרישה (משיכות שבוצעו 32 שנה לאחור) – כל 1 ₪ פטור, מצמצם 1.35 + הצמדה, בפטור ממס בקצבה. (שיקולים מגוונים – האם שיעור המס כיום גבוה או נמוך לעומת תחזית שיעור מס גבוה או נמוך בעת פרישה וכן הלאה)
⇐ רצף פיצויים:
דחיית מועד התקבול והדיווח למס
מתאים לעובד שאינו נהנה מתקרת הפטור וצפוי עדכון שכר, או להפך חורג מתקרה וצופה עבודה עם שכר נמוך יותר. מותנה בעבודה חדשה תוך שנה. מאפשר להנות מתקרת פטור בממוצע על פני תקופה גדולה יותר. חזרה מרצף – עד שנתיים.
⇐ רצף קצבה:
השארת מרכיב כספי הפיצויים (או חלקם) לצורך הגדלת הפנסיה החודשית בעתיד, ודחיית התחשבנות המס למועד הפרישה – זו ברירת מחדל. ניתן לחזור מרצף קצבה בכל עת. המיסוי בהתאם למס השולי בעת "החזרה" (ולא רטרו למועד העזיבה…)

מדריך לעובד שפרש >>>

מה כולל טופס 161 החדש?

חלק א – פרטים על מענק פרישה
א.1 – א.5 – פרטי עובד ומעסיק ותקופות עבודה
א.6 – משכורת העובד

א.7 – חדש! יש לציין האם העובד מקבל פנסיה תקציבית או לא.
א.8 – תאריכי תשלום מענק פרישה
א.9 – א.11 סכום מענק הפרישה והפיצויים:

נתוני עזר לחישוב:
א.12 – חדש! סימון האם הפיצויים עולים על תקרת הפטור ו/או המענקים כוללים השלמת מעסיק/קופה מרכזית.
א.13 – חדש! חישוב סכומים מרביים:

מה כולל טופס 161 החדש?

סקירה לחשבות שכר
⇐ חלק ב – הצהרות ובקשות העובד
ב.1 בקשות העובד
במידה ויתרת הפיצויים אינו עולה על התקרה ומדובר רק בשחרור כספים מהקופה (ללא השלמת מעסיק/קופה מרכזית לפיצויים) העובד אינו נדרש למלא חלק זה ויחול אוטומטית רצף קצבה.
בכל מקרה אחר עליו למלא את בחירתו לגבי משיכת/ ייעוד כספי הפיצויים.
ב.2 בקשות נוספות
בקשה לפריסה והגשת טופס 116ג לפקיד שומה.
בקשת ייעוד כספים נוספים לרצף פיצויים/קצבה.
ב.3 הצהרות העובד
שלא קיבל בזמן עבודתו אצל המעסיק פיצויים פטורים ממעסיק אחר.
שלא עשה רצף פיצויים בעבר.
שלא הגיע לגיל הזכאות/הגיע לגיל הזכאות ולא ביצע קיבוע זכויות.

חלק ג – חישוב והנחיות לקופ"ג
סיכום בקשות העובד לייעוד הכספים וחישובי התקרות לכל אפשרות והנחיות לקופות.