תאריך אחרון לדיווח לאגף א' אמח"י – 30.11.2017

בעיריות ובמועצות מקומיות תקציב גן מתקבל פר ילד ומבוסס על תקן מלא – 31 ילדים ברשויות מקבלות מענק ו- 33 ילדים ברשויות נטולות מענק.
התקציב כולל סכום שנתי עבור גננת (כולל אופק חדש), סייעת (כולל תוספת 5% אופק חדש) בגני טרום חובה גם תקציב סימלי להוצאות אחרות, הסכום השנתי לתקציב הגן מחולק למספר ילדים בגן נורמטיבי – 31/33 ילד ובכך מתקבל ערך כספי לילד בודד.
כיצד מתקבל התקציב?
בגני חובה – בהתאם לחישוב הנ"ל מחושב מספר התקנים להם זכאית הרשות. הרשות מדווחת למשרד החינוך על כל הגננות המועסקות, שכר הגננת משולם ישירות על ידי משרד החינוך, ובמידה ומספר התקנים המדווחים גבוה מהזכאות – מבוצע קיזוז גננות עודפות.
בגני טרום חובה – תקציב לגננת מתקבל ע"י תעריף ילד, ובדוחות מית"ר מוצג במקביל קיזוז על מלוא הגננות המועסקות.
כאשר ממוצע הילדים בגני הרשות נמוך ממספר הילדים הנורמטיבי (31/33) – יווצר בהכרח פער בתקנים, וקיזוז גננות עודפות. פער זה ניתן לצמצם ע"י הגשת בקשה למשרד החינוך ל"אישור ילדי השלמה" – ילדים תאורטיים בגן לצורך השלמת תקצוב לגן מלא.
הנימוקים המצדיקים הפעלת גן שאינו מלא ובהתאם לכך סבסוד ילדי השלמה הם:

• גן קטן פיזי
• גן יחיד בישוב / מרוחק
• שכונה מזדקנת / צעירה
• בעיה דמוגרפית המקשה על הנגשת הגן לילדים.

באם לא אושרו ילדי השלמה פער זה מהווה גרעון, המושת על הרשות.

כיצד נבדוק במהירות האם הרשות סופגת עלות גננות עודפות?
ניתן לבדוק בקלות מספר תקנים עודפים בניתוח מהיר של דוחות מית"ר. להלן דוגמה

שלב א' – עפ"י הנתונים בגליון GY033 במית"ר- מציאת התקנים המקוזזים.

א. משרות מדווחות- סך משרות הגננות שעלות שכר משולמת ע"י משרד החינוך12
ב. משרות לפי תקן ילדי חובה- זכאות לתקנים לגני חובה5
ג. פער גננות עודפות- קיזוז גננות – כולל תקנים עודפים בגני חובה + כלל התקנים בטרום חובה7

שלב ב' – תרגיל המתבסס על דוח "גנים" במית"ר – חילוץ התקנים המקוזזים בגין תקנים עודפים. 

ד. מספר ילדים בגילאי 3-4336
ה. תקן ילדים נורמטיבי31
ו. תקן משרות בגני טרום חובה10.8= 336/31
ז. תקנים עודפים בפועל (ג בניכוי ד)3.8

ערך תקן גן לשנה שווה בקירוב ל 300 אש"ח, לפיכך פער של 3.8 תקנים יהיה שווה למעלה ממיליון ₪.
במקרה של פער בתקנים, מומלץ לבחון עמידה בקריטריונים להגשת הבקשה לילדי השלמה.

דגשים:

גני חינוך מיוחד: השלמת מספר הילדים לתקן כיתה מתקבל באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה ( במית"ר קוד נושא 19 – "ילדי סטיה).
במועצות אזוריות: תקציב הגנים מחושב פר גן, לפיכך אין צורך להגיש בקשה לילדי השלמה.

קישור למחשבון חישוב גננת עודפת >>>