מנהלים עמותה או עסק המספקים שירותים למוסדות חינוך? הספק הוותיק מעוניין להמשיך לספק לכם שירותים כחלק ממערך גפן? במהלך חודש אוגוסט משרד החינוך פתח את המאגר להוספת תכניות להתקשרות בתשפ"ב.

הדגשות טכניות: מועדים והגשה
> תאריך פתיחת המכרז: 22/08/22 תאריך סגירה: 18/09/22
> ספק שניגש כעת – ההצעות תקפות עד תום שנה"ל תשפ"ו. המכרז יפתח שוב בינואר 2023 עבור תשפ"ד והלאה.
> בכל שאלה נוספת ניתן לפנות במייל זה: maanim@education.gov.il
> ניתן לעדכן פרטי תוכנית קיימת במאגר,
בקשה לעדכון במייל זה: pedagogy_partnerships@education.gov.il
> באחריות הספק לוודא במערכת המקוונת כי הצעתו הוגשה כנדרש וכי הצעתו מצויה בסטטוס "ממתין לבדיקה" ומלאה בכל הפרטים.

התמורה ומעמ
> עמותה שזוכה במכרז, נדרשת להגיש אישור ייחודי מרשות המיסים על כך שאינה חייבת במע"מ בהתקשרות זו, או לחילופין לדווח ולשלם מע"מ בגין הכנסות והוצאות אלו.
> לכל סוג פעילות מחיר תקרה.

התכניות
> התכניות רלוונטיות ל 4 הסלים הבאים: מענים פדגוגיים ורגשיים, חינוך חברתי-ערכי והעשרה, מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים, מענים לאוכלוסיות במיקוד.
> לכל סל ותת סל סטנדרטים מקצועיים.
> ספק יכול לסרב להזמנה מבית הספר. הסירוב חייב להיעשות בתוך 7 ימי עבודה לאחר ההזמנה.
> זכיה בתתי סלים מסוימים, תחייב את הספקים הכלולים בהם להשתתף במפגשים מקוונים מטעם משרד החינוך.

קישור למסמכי המכרז: https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/p/4000549730